پیشنهادهای حزب توده ایران برای تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری

انحلال فوری نهادهای ضد مردمی، مانند: شورای نگهبان، مجلس خبرگان، و مجمع تشخیص مصلحت نظام؛…

منشوری برای وحدت عمل وآزادی ایران از چنگال استبدادودیکتاتوری
پیشنهادهای حزب توده ایران برای تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری
ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺮﭼﻴﺪن ﺑﺴﺎط اﺳﺘﺒﺪاد ﻗﺮون وﺳﻄﺎﻳﻲ و ﺑﺮﻗﺮاری آزادی ﻫﺎی دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ، ﺑﺮ ﺿﺮورت وﺣﺪت، ﻫﻤﻜﺎری، و ﻫﻤﻴـﺎری ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﻲ و آزادی ﺧﻮاه ﻛﺸﻮر، در ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﺟﺒﻬﺔ واﺣﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﺎی ﻓﺸﺎری ﻛﺮده اﺳﺖ.

اﺻﻞ ” وﻻﻳﺖ فقیه “ ، در ﻣﻘﺎم ﻧﻈﺮﻳﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد رژﻳﻢ اﺳﺘﺒﺪاد ﻗﺮون وﺳﻄﺎﻳﻲ در ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ، ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری، و ﻗﻀﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﺷﺪت زﻳﺮ ﺘﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده، و ﺑﺮ ﺧﻼف اﺻﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ، اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻪ ﻗﻮه ﻛﺸﻮر را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ و ” اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن “ در ﻛﺸﻮر را در ﺣﺪ اﺟﺮایِ ﻓﺮﻣـﺎن ﻫـای ” وﻟﻲ فقیه“ ﺗﻨﺰل داده اﺳﺖ. در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻼک و ﻣﻴﺰان ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ آن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺗـﺠـﺮﺑـﻪ های ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻫﺎ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ و اﻧﺼﺎرش در ﻟﮕﺪ ﻣﺎل ﻛﺮدن رای ﻣﻴﻠﻴون ﻫﺎ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺟﺮﻳﺎن انتخاﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤـﻬـﻮری ﺳﺎل ۱۳۸۴ و ﺳﭙﺲ ۲۲ ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۸۸ ﻧﺸﺎن داد، ﻧﻮﻋﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﮔﺮی ﻗﺮون وﺳﻄﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻧﻴﺮوی ﺧﺸﻦ ﺳﺮﻛﻮب و ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻛﺮدن ﺧﻮاﺳﺖ ﻫـﺎ و ﺣﻘﻮق دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻣﻴﻠﻴونﻫﺎ اﻳﺮاﻧﻲ، ﺑﺮ ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻲ راند.

از آن جایی که نخستین و مهمﺗﺮﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﻳﻲ، ﺑﺮ ﭼﻴﺪن ﺑﺴﺎط ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ رژﻳﻢ اﺳﺘﺒﺪادی و ﻃﺮد رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺼـﻠﺖ آن ﻧﻴﺰ، ﺿﺪ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮری و ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪاد وﻻﻳﻲ اﺳﺖ. ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﻳﻲ از نظر ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ، می ﺑﺎﻳﺪ درﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه وﺳیع ﺗﺮﻳﻦ ﻃﻴﻒ ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳـﻴـﺎ ﺳـﻲ از جمله: نمایندگان کارگران، زحمتکشان شهر و روستا .خرده بورژوازی، قشرهای میانی، و سرمایه داری ملی ایران، باشد.

حزب توده ایران، برای برنامه مورد نظر خود در برپایی جبههٔ واحد ضد استبداد ولایی کشور، پیشنهادهای زیر را با تمامی نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور در میان می گذارد:

الف-ترکیب و ساختار جبهه

جبهه واحد ضد دیکتاتوری، کلیه آن حزب ها، سازمان ها، نیروها، و شخصیت های مترقی و آزادی خواه کشور را در برمی گیرد که در راه طرد رژیم ولایت فقیه مبارزه می کنند و هدفشان استقرار آزادی، استقالال، صلح، و عدالت اجتماعی است. جبهه واحد در  مقام ستاد مشترک توده ها در مبارزه برضد استبداد، با توجه به شرایط و روند تحول ها.تاکتیک های مبارزه را بر اساس توافق مشترک نیروهای شرکت کننده در آن، تعیین می کند.

ب – برنامه و هدف های جبهه

جبهه واحد ضد استبدادی، برای طرد رژیم ولایت فقیه، استقرار حق حاکمیت مردم بر سرنوتش شان، آزادی و عدالت اجتماعی در ایران مبارزه می کند؛ خواهان جدایی کامل دین از حکومت است، و عملی کردن برنامه های زیر را ضروری می داند:

•طرد رژیم ولایت فقیه، همچون نهادی به منظور اعمال اراده یک فرد بر جامعه، که تبلور آشکار و صریح دیکتاتوری فردی است؛

•استقرار دموکراسی و نهادینه کردن آن؛
•جدایی دین از حکومت، و استقرار یک حکومت ائتلاف ملی، با هدف رفع محرومیت شدید در جامعه، و تدوین برنامه های اقتصادی برای تحقق عدالت اجتماعی، و تأمین استقلال و حاکمیت ملی؛

•به رسمیت شناختن حقوق کلیه حزب ها، سازمان ها، و گروه های سیاسی برای فعالیت آزادانه سیاسی؛

•به رسمیت شناختن حقوق کلیه اتحادیه ها، سندیکاها، و تشکل های کارگران و زحمتکشان؛

•آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی – عقیدتی، و پایان دادن به شکنجه و پیگرد دگراندیشان؛

•لغو سانسور و محدودیت از کلیه روزنامه ها، مجله ها، نشریه ها، و دیگر رسانه ها ارتباط جمعی، مانند: رادیو، تلویزیون، و اینترنت؛

•  انحلال فوری ارگان های سرکوب گر، از جمله وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران،بسیج، دادستانی و دادگاه های انقلاب؛

•پایان دادن به سرکوب اقلیت های مذهبی و خلق های ایران، از جمله خلق کرد، بلوچ، آذربایجانی، ترکمن، و عرب، و شناسایی حق خودمختاری در چارچوب یک ایران واحد و دمکراتیک برای تمامی خلق های ایران؛

• پایان دادن به سرکوب و تجاوز به حقوق زنان، و لغو کلیه قانون هایی که از سوی رژیم ولایت فقیه بدین قصد به تصویب رسیده اند؛

•انحلال فوری نهادهای ضد مردمی، مانند: شورای نگهبان، مجلس خبرگان، و مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
•تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی جنایت فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷، قتل های زنجیره ای، و جنایات کهریزک، و شناسایی آمران و عاملان این جنایات هولناک؛

•لغو قانون اعدام؛
.•پایان دادن به تبعیض و سرکوب اقلیت های جنسیتی در ایران

حزب توده ایران مخالف سرسخت هرگونه مداخله خارجی در میهن ما به هر بهانه و زیر هر لوایی است. سرنوشت ایران باید تنها در چارچوب خواست های مردم ما و مبارزه آن ها تعیین شود. حزب توده ایران همه نیروهای مترقی، آزادی خواه و اصلاح طلب را به تبادل نظر و رسیدن به توافق بر سر خواست های مشترک فرا می خواند.

مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران(بهمن ماه ۱۳۹۱)

Print Friendly, PDF & Email