ناظری – زندگی زیباست – هوشنگ ابتهاج

ناظری – زندگی زیباست – سروده هوشنگ ابتهاج : زندگی زیباست ای زیبا پسند … زنده اندیشان به زیبایی رسند … آنقدر زیباست این بی بازگشت … کز برایش میتوان از جان گذشت …

زندگی زیباست ای زیبا پسند

زنده اندیشان به زیبایی رسند

 

 آنقدر زیباست این بی بازگشت

 کز برایش میتوان از جان گذشت

 

 مردن عاشق نمی میراندش

 در چراغ تازه می گیراندش

 

باغها را گرچه دیوارو در است

 از هواشان راه با یکدیگر است

 

شاخه ها را از جدایی گر غم است

ریشه هاشان دست در دست هم است

Print Friendly, PDF & Email