اینجا برای زنده ماندن است نه زندگی

گزارشی تلخ از شمال خوزستان, اینجا برای زنده ماندن است نه زندگی البته اگر اتفاقی نیافتد

Print Friendly