بهاران خجسته باد

بهاران خجسته باد

صدای مردم، نوروز باستانی، و فرارسیدن بهار را به همه هم میهنان شادباش میگوید.
و آرزو دارد که سال ۱۳۹۶، سال اتحاد و نزدیکی نیروها برای غلبه بر جهل و تاریک اندیشی و فقر و بی عدالتی و آزادی و صلح باشد.

باز کن پنجره‌ها را
که نسیم
روز میلاد اقاقی‌ها را
جشن می‌گیرد
و بهار
روی هر شاخه، کنار هر برگ
شمع روشن کرده‌ست
همهٔ چلچله‌ها برگشتند
و طراوت را فریاد زدند
کوچه
یکپارچه آواز شده است
و درخت گیلاس
هدیهٔ جشن اقاقی‌ها را
گل به دامن کرده‌ست
باز کن پنجره‌ها را ای دوست!

هیچ یادت هست؟
که زمین راعطشی وحشی سوخت،
برگ‌ها پژمردند،
تشنگی با جگر خاک چه کرد؟

هیچ یادت هست؟
توی تاریکی شب‌های بلند
سیلی سرما با تاک چه کرد؟
با سر و سینهٔ گل‌های سپید
نیمه شب باد غضبناک چه کرد؟

هیچ یادت هست؟

حالیا معجزهٔ باران را باور کن
و سخاوت را در چشم چمن‌زار ببین

و محبت را در روح نسیم
که در این کوچهٔ تنگ
با همین دست تهی
روز میلاد اقاقی‌ها را
جشن می‌گیرد

خاک جان یافته است،
تو چرا سنگ شدی؟
تو چرا اینهمه دلتنگ شدی؟

باز کن پنجره‌ها را
و بهاران را
باور کن

فریدون مشیری

Print Friendly, PDF & Email