جشن نوروز ۱۳۹۶ در سراسر سرزمین مان ایران

حاکمیت واپس‌گرای فقیهان، که پایگاه نظری آن در تاریکی اعصار ریشه دارد، برای نزدیک به چهاردهه تلاش کرده است تا با انواع و اقسام بهانه‌ها و ترفندها این سنت تاریخی میهن ما را نابود و آن را با مراسم مذهبی- عزاداری جایگزین کند. شکستِ این برنامهٔ رژیم و رهبران آن، حاکی از مخالفت عمیق مردم ما با اندیشه‌های قرون‌وسطایی تاریک اندیشان حاکم و ارج‌گذاری آنان به سنن خجسته‌ای است که در تاریخ کهن‌سال میهن ما منشأ دارد. مردم سراسر کشور، نوروز سال ۱۳۹۶ را، در شهرها و روستاهای میهن خود با شور و شادمانی جشن می گیرند.
آیین کهن نوروز، که در ایران باستان به گونه ای همگانی برپا می شد، بار دیگر، افزون بر خانه ها، به خیابان ها و دشت های میهن نیز راه می یابد،…

Print Friendly, PDF & Email