نشست سازمان جهانی کار و حقوق سندیکاییِ کارگران میهن ما

تشکل‌های زرد حکومتی نمایندهٌ زحمتکشان ایران نیستند. یکصد و ششمین نشستِ سازمان جهانی کار در ژنو سوئیس برگزار شد. سازمان جهانی کار یکی از زیرمجموعه‌های سازمان ملل متحد است. در نشست سال جاری این نهاد بین‌المللی موضوعاتی مانند: “مهاجرت نیروی کار، اشتغال و کار، صلح و انعطاف‌پذیری و بازبینی توصیه‌نامه شماره ۷۱ اشتغال، اصول بنیادینِ کار با پیگیری بیانیه سازمان جهانی کار در خصوص عدالت اجتماعی در دوران جهانی‌شدن” بوده‌است که در خصوص آن بحث‌های جدی با مواضع طبقاتی مختلف صورت‌گرفت…

علاوه براین در یکصد و ششمین نشست، هیات مدیره سازمان جهانی کار برای دورهٌ آتی انتخاب گردید.

شایان ذکراست که ترکیب هیات مدیره سازمان جهانی کار شامل نمایندگان دولت‌ها، اتحادیه‌های کارفرمایی و اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های کارگری است. علاوه بر این، چند فدراسیون و کنفدراسیون بین‌المللی در این نهاد سازمان ملل عضویت دارند، مانند فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (دابلیو – اف- تی- یو) که سندیکاهای کارگری را نمایندگی می‌کند و قدیمی‌ترین تشکل سراسریِ بین‌المللی سندیکایی به‌شمار می‌آید و نیز کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (آی – تی- یو- سی) که ازسوی نهادهای اتحادیۀ اروپا و برخی دولت‌های معین مورد پشتیبانی قراردارد.

باید تأکید کرد که سندیکاهای مستقل و واقعی در راه حضور موثر، برابر، تناسبی و بدون تبعیض در سازمان جهانی کار فعالیت و مبارزه می‌کنند. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری پیشگام این مبارزه است.

جمهوری اسلامی نیز به واسطهٌ عضویت ایران در سازمان ملل متحد در سازمان جهانی کار حضور داشته و طی سالیان متمادی تشکل‌های زرد بطور کلی، و نیز تشکل‌هایِ حکومتی و تشکل‌های کارفرمایی که در دورهٌ قبل و فعلی در هیات مدیره آن حضور یافته‌اند، نقش بسیار منفی در ابعاد داخلی و خارجی علیه جنبش سندیکایی کارگران ایران و جهان ایفا می‌کنند. کافی است به سخنان وزیر کار، دبیرکل خانه کارگر، معاون و مشاور وزارت کار در نشست اخیر سازمان جهانی کار نگاهی حتی گذرا انداخت تا ماهیت سیاست‌هایِ ضد کارگری و مخرب رژیم علیه جنبش سندیکایی بین‌المللی و همین طور جنبش سندیکایی موجود میهن ما در معرض دید قرار بگیرد.

مطابق آنچه رهبران و گردانندگان تشکل‌های زرد حکومتی یعنی اریستوکراسیِ کارگری فاسدِ رژیم ولایت‌فقیه اعلام کرده است، مسئولیت هیات نمایندگی “بخش کارگری” جمهوری اسلامی در جلسات سازمان جهانی کار به‌صورت دوره‌ایی گزینش و معرفی می‌گردد. امسال با توجه به‌اینکه برخی تشکل‌های زرد مانند مجمع عالی نمایندگان کارگران در جریان انتخابات ریاست جمهوری در تقابل با روحانی و خط اعتدال قرارگرفته و مجری و مدافع سیاست‌های سپاه پاسدران و آستان قدس رضوی بودند، ازسوی خانهٌ کارگر و وزارت کار از مسئولیت هیات نمایندگی در جلسهٌ امسال سازمان جهانی کار کنارگذاشته شدند. به‌هرروی هیات به اصطلاح کارگری جمهوری اسلامی نه تنها نمایندهٌ کارگران و تشکل‌های واقعی سندیکایی نیستند، بلکه به مثابه اهرم برای پیشبردِ سیاست‌های نظام نقش بازی می‌کنند. این تشکل‌ها فاقد ماهیت طبقاتیِ سازمان سندیکایی بوده و تنها در جهت اجرای سیاست‌های رژیم اقدام و عمل می‌کنند. خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی که اتفاقاً در صدد پیوند به کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (آی- تی- یو- سی) است، مجمع عالی نمایندگان کارگران و نظایر آن همگی در تقابل با خواسته‌ها، نیازهای طبقهٌ کارگر و در مغایرت با حقوق سندیکایی شناخته‌شده کارگران و زحمتکشان میهن ما قراردارند و برنامه و سیاست‌های ضدکارگری – ضد مردمی نظام را در جلسات سازمان جهانی کار نمایندگی می‌کنند.

افشای این تشکل‌ها با تشدید مبارزه به‌سود احیای حقوق سندیکایی کارگران ایران در ابعاد مختلف امکان‌پذیر است. این فقط کارگران و زحمتکشان میهن ما هستند که می‌توانند با احیای حقوق سندیکایی و احیاء و ایجاد سندیکاهای مستقل با سمت‌گیری طبقاتی جایگزین تشکل‌های زرد، و زرد حکومتی در همهٌ نهادهای بین‌المللی بدون استثنا، و تاکید می‌کنیم بدون استثنا ازجمله در سازمان جهانی کار باشند. با تشدید مبارزه و استفاده از همه امکانات ضمن تأکید بر استقلال عمل و هویت طبقاتی و اتحادعمل گسترده در صف‌های جنبش سندیکایی زحمتکشان دراین راه گام برداریم.
منبع:اتحاد کارگر

Print Friendly, PDF & Email