حکومت «اسلام »حکومت خائنان به« میهن»

فیلم زیر: یک هموطن زلزله‌ زده به کارمند حلال اهمر می‌گوید:‌ مردم از خدا می‌خواهند نظام جمهوری اسلامی سرنگون شود…

Print Friendly, PDF & Email