فیلم؛ شعار مردم زابل هنگام سخنرانی روحانی

مردم زابل امروز هنگام سخنرانی روحانی در ورزشگاه شهر می گفتند: وعده پوچ نمی‌خوایم نمی‌خوایم! / آب می‌خوایم آب می‌خوایم سیستان آباد می‌خوایم….

Print Friendly, PDF & Email