مرکز آمار ایران نرخ تورم سال ١٣٩۶ را ۸,۲ درصد اعلام کرد. این نرخ برای مناطق شهری ۸,۱ درصد و برای مناطق روستایی نیز ۸,۸ درصد بود….
ادامهٔ مطلب