گوناگون

اولین کنفرانس خبری طالبان در افغانستان برگزار شد

سخنگوی حکومت اسلام گرای قرون وسطایی طالبان، در نخستین کنفرانس مطبوعاتی در کابل تلاش کرد چهره‌ای آشتی‌جویانه از این گروە نشان دهد…..

دیروز سەشنبە ٢۶مردادماە “ذبیح‌الـلە مجاهد” سخنگوی گروە تروریستی طالبان در نخستین کنفرانس مطبوعاتی پس از به دست گرفتن کنترل بیشتر خاک افغانستان در کابل گفت، جنگ پایان یافته است و رهبران همه را مورد عفو قرار داده‌اند.

سخنگوی طالبان گفتە است، این گروە احترام بە حقوق زنان را رعایت خواهد کرد، خواستار روابط حسنه با کشورهای دیگر هستیم و با وابستگان نظامی دولت پیشین رفتاری مسالمت‌آمیز در پیش خواهیم گرفت.

“مجاهد” همچنین گفتە است، از سوی مقامات رسمی طالبان تضمین می‌دهم رویدادهای گذشتە مانند اعدام در ملاءعام کە مردم را وحشت زدە می‌کند صورت نخواهد گرفت و.

نامبردە در ادامە گفتە است، ما خواستار تکرار مناقشە و جنگ نیستیم بلکە خواهان صلح و آرامش هستیم و هیچ‌گونە دشمن داخلی و دشمن خارجی نمی‌خواهیم.

“ذبیح‌اللە مجاهد” در مورد حقوق زنان کە نگرانی بین‌المللی است گفت، ما متعهد می‌شویم کە زنان می‌توانند کار کنند و فعالیت اجتماعی داشتە باشند اما بر پایە اصول اسلام.

مجاهد گفت، تمام پیمانکارها، نیروهای نظامی، مترجمانی کە از سال٢٠٠١ تا کنون با نیروهای خارجی همکاری داشتەاند مورد عفو قرار خواهند گرفت.

این در حالی است کە “جبهە مقاومت” بە رهبری “احمد مسعود” در پنجشیر تنها نقطەای کە در دست طالبان نیست علیە این گروە اعلام جنگ کردە است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotne

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا