گوناگون

بی آبی بیش از پیش گریبان مردم را گرفته است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب رژیم در لرستان در مصاحبە با یکی از خبرگزاری‌های رژیم ایران اعلام کردە است، از مجموع ٢ هزار و ٩٠٠ روستای این استان، هزار و ٣٠٠ روستا تحت پوشش این شرکت نیستند.

“حمیدرضا کرم‌وند” گفتە است، هزار و ۶٠٠ روستایی نیز کە تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب رژیم هستند با مشکل آب شرب مواجەاند.

او اعلام کرد، هم اکنون بیش از ۵٠ روستای این استان با مشکل شدید بی آبی روبرو هستند.

این مسئول رژیم بدون این کە حتی بە انتقال آب این استان بە شهرهای مرکزی ایران کە عامل اصلی خشکسالی در لرستان می‌باشد اشارەای کردە باشد مردم را بە عدم رعایت الگوی مصرف متهم کردە است.

مصرف بی رویە آب شرب و کاشت “کشت‌های آب دوست” مانند برنج و ذرت از دیگر اتهاماتی بود کە “کرم‌وند” بە مردم لرستان وارد کردە است.

رژیم ایران با انتقال آب از سرچشمەهای زاگرس بە مناطق و شهرهای مرکزی ایران سعی در خشکاندن و تخریب محیط زیست زاگرس و در نتیجە کوچ نرم مردمان این منطقە را در نظر دارد و در این میان همیشە مردم را مقصر می‌داند.

سومدیریت و بی کفایتی رژیم ایران در تمام زمینەها مشکلات فراوانی برای مردم بە بار آوردە کە در صورت هرگونە اعتراض یا انتقاد از رژیم مردم بی دفاع را بە گلولە بستە و سرکوب می‌کند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotne

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا