گوناگون

در شناخت شواهد زوال عقل

به آنانی که به عطش قدرت شهره اند و با آن همه پرونده مفتوحه مفسده اقتصادی و تخلفات سیستمی و پول پاشی  از جیب مردم به ریاست کارمندان مجلس دوازده درصدی می رسند و یا از طریق شورای نگهبان عزل و نصب می گردند و در همانجا هم دست از تخلف و تقلب در بودجه بندی برنمی دارند؟……

حاکم ایران می‌گوید: «اگر ما ها عقل داشته باشیم باید دنبال ریاست ندویم!
بعضی ها خودشون را می کشند برای پست های اجرایی و تقنینی!»

این سخنان اگر مصداق زوال عقل و زوال اخلاق نباشد مصداق چیست؟!
این سخنان خطاب به کیست؟

به رئیس سابق دستگاه قضا که پس از دو سال نمایش قضایی دوید تا در میانه قهر جمهور ملت و انتصابات استصوابی و ذبح رقیبان پیش پای مصلحت ولایت به ریاست دولت نصب شود و به آرزوی دیرینه دست یابد؟

به شهردار سابقی که به عطش قدرت شهره است و با آن همه پرونده مفتوحه مفسده اقتصادی و تخلفات سیستمی و پول پاشی حرام از بیت المال به ریاست کارمندان مجلس دوازده درصدی می رسد و همانجا هم دست از تخلف و تقلب در بودجه بندی برنمیدارد؟
به نامزدهای پوششی که در سیرک انتصابات بندبازی کردند تا بعد هرکدام از مجلس انتصابی به شهرداری و دولت و مقامات بالاتر ارتقا یابند؟

به رئیس ستاد اجرایی که پس از آن همه یاوه و دروغ و جنایت و بلاهت در زمینه واکسن ارتقا می‌گیرد و معاون اول دولت می‌شود ؟

به سایر اذناب ولایت و عمله ظلمه که به لطف مدیحه ای برای منویات ولی یا ستایشی بر ستمکاری او یا توجیهی بر تباهی که ذهن و زبان او بر سر این سرزمین پاک آورده است، هرکدام به پست و منصب و مقامی رسیده اند و از کودکستان تا دانشگاه وظیفه انحراف ذهن و فکر فرزندان ملت را به انجام می رسانند و از دبستان تا قبرستان جز شیوه ابتذال سبک زندگی و حتی مرگ مردمان ایران راه و روش دیگری ندانند و نگذارند؟!

خطاب او جز به خود او و ملیجکان پیرامون ش راجع است؟
زوال عقل و اخلاق از این بیش در کجاست ؟

کلمه

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا