چرخانزنان

زنان پیشروی افغانستان با تجربه هائی از دستاوردهای سوسیالیسم!

ناهید مذکوری:  زنان افغان با همه سرکوب وپراکندگی وضعف وعدم امکان یک تشکل منسجم به دلایلی چون سنگسار و نسل کشی و عدم برابری وتحمیل خانه نشینی وعدم حضوردر جامعه  ومشکلات اقتصادی اجباری طبقاتی؛ که توسط ارتجاع دین سالار به آنها تحمیل گشته، همچنان با حضور خودعلیه تحجر اسلامی مبارزه کرده و دیگر زنان را فرا می خوانند تا صرفنظر از تفاوتهای قومی، قبیله ای، مذهبی و زبانی با هم در راه تحقـق حقوق و آزادیهای دموکراتیک با مردان پیشرو متحد شوند.

درخرمن گیسوی هر زن؛

هزاران شمشیرپنهان است

تا ترا به غار ها بازگردانند   علی صبوری

نه کودتای توافقی «ارتجاع سیاه» (طالبان) نه شورش «ارتجاع سفید» میراث داران (شاه مسعود) تضمینی برای جامعه درهم ریخته و پیچیده افغانستان مبتنی بر حل معضل اجتماعی، آزادی زنان و رهائیشان ازستم جنسیتی و طبقاتی نخواهد داشت.

شوربختی مردم افغانستان از روزی شروع شد که دشمنی با یک حکومت  ملی ودمکراتیک آغاز گردید. آفرینندگان تراژدی کشورهای امپریالیستی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا – و متحدان اروپایی آن  «ناتو» به منظور رقابت ژئوپلیتیکی در منطقه  وگروه های دست پرورده آن درپاکستان، عربستان سعودی ، و همراهی جمهوری اسلامی ایران تحت لوای «اقتدارگرایی اسلامی»جنگ صلیبی کمونیست ستیزی  پلیدی راعلیه اتحاد شوروی  و نیروهای مترقی و  مارکسیسم شعله ور ساختند.

درافغانستان پس از حمله مرگ بار ”جهادگرایان“ به جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان  و کشتار دگراندیشان و بدارآویختن، فجیح بهترین فرزندان خلق و کشاندن اجساد آنان ازمحوطه سازمان ملل به خیابان، نشان دادند که، حاضر به گفتگو وآشتی ملی با دولت دکترنجیب نیستند. اشکال ترور، عملیات انتحاری و بمب گذاری های تروریستی و کشتار، زنان و کودکان، وافراد غیر نظامی بی گناه، روند صلح را  که  برای مردم واجب بود، به تعویق انداخته و سال های غم انگیزی را دراین کشور به رقم در آورد.

زنان افغان امروز شاهد  تبدیل جمهوری اسلامی افغانستان، به دولت امارات طالبان که مقدماتش با گفتگوهای تعیین کننده ایالات متحده آمریکا که ازقبل تضمین شده بود، دربرابرسیاه ترین چهره بنیاد گرای اسلامی در میدان های ترور و جنگهای انتحاری که درزندان گوانتانامو امتحان ایدئولوژی اسلامی پس داده بودند، قرار گرفتند. بهمین دلیل زنانی که دوران امنیت اجتماعی دولت دمکراتیک خلقی را تجربه نموده  بودند، علیه این بی عدالتیها راهی جز مبارزه را ندیدند.

شمار زیادی از زنان افغانستان که در دوران دورنمای سوسیالیستی، آموزش دیده  وتجربه حکومت دمکراتیک خلق را که به آنها اجازه میداد، پا به عرصه سیاست گذارند و به فعالیتهای اجتماعی وسیاسی خود ادامه دهند! نگاهی غیر جنسیتی به آنها داده ومیدیدند که دردولت مترقی ارزش کار زن هم در خانه و هم در بیرون یکسان است؛ و می توانند به سرعت در رده های مهم تصمیم گیری راه یابند، ازاین جهت حزب دمکراتیک خلق افغانستان برای این زنان نقش تاریخ سازی را ایفا نمود.

افغانستان امروز یاد آور زنانی است که در دولت ملی تاثیر گذار بودند. نمادی چون رفیق زنده یاد دکتر«اناهیتا راتب زاد»مبارز افغانی که نقش برجسته ای در پایه گذاری سازمان دموکراتیک زنان افغانستان ایفا نمود، از جوانه های گل سرخی است که ریشه های مبارزاتی اش در بطن این جامعه نهقته است.

زنان افغان با همه سرکوب وپراکندگی وضعف وعدم امکان یک تشکل منسجم به دلایلی چون سنگسار و نسل کشی و عدم برابری وتحمیل خانه نشینی وعدم حضوردر جامعه  ومشکلات اقتصادی اجباری طبقاتی؛ که توسط ارتجاع دین سالار به آنها تحمیل گشته، همچنان با حضور خودعلیه تحجر اسلامی مبارزه کرده و دیگر زنان را فرا می خوانند تا صرفنظر از تفاوتهای قومی، قبیله ای، مذهبی و زبانی با هم در راه تحقـق حقوق و آزادیهای دموکراتیک با مردان پیشرو متحد شوند.

همبستگی جهانی با مردم افغانستان ضروری است

زنان ایران  با تجربه از  دین سالاری جمهوری اسلامی همبستگی خود را با زنان افغانستان درمبارزه با دولت بنیاد گرای طالبان اعلام نمودند. نشست همبستگی در فضای مجازی، تلگرام، زوم وسخن رانی های سازمان یافته درکلاب هاوس با همراهی کارشناسان و تحلیل گران پیشرو و مطالب نوشتاری از فرهیختگان دل سوزدرنشریات اینترنتی، و فرستادن بیانیه ها به سازمان جهانی حقوق بشر، و فدراسیون جهانی زنان دمکرات. و راهپیمائی ها  در جهان و بخصوص ایران که حتی باعث دستگیری آنها  شد، نشان از آن دارد که جمهوری اسلامی نمی خواهد که زنان ایران با این درد مشترک همراه وهم پیمان شوند.

باید بار دیگر یاد آورشویم تشکیلات دموکراتیک زنان ایران و دیگر سازمان ها وگروه های اجتماعی احزاب، ملی وچپ، ضمن همبستگی با مبارزه شجاعانه زنان و مردان افغانستان همراه با همه نیروهای ترقیخواه حمایت خود را از مبارزات برحق مردم این کشور علیه بنیاد گرایی اعلام نموده و تاکید می کنند که! باید همه باهم صدای رسای زنان، کودکان ومردانی شویم که زیرتازیانه خشونت بار اقتدار گرایی اسلامی فرصت یک زندگی صلح آمیز وشرفتمدانه را ازآنان   گرفته و می گیرند.

افغانستان نیاز به یک دولت برابر طلب دارد

با یک نگاه کوتاه به کشورافغانستان ضعیف بدون صنعت واقتصادی مبتنی برکشت خشخاش  در سال های حاکمیت دولت مترقی و انقلابی، بی شک  کارهای عظیمی درراستای عدالت اجتماعی انجام گرفت. زنان آزاد شدند، کار مساوی زنان بامردان ارزش گذاری شد. حق تحصیل زنان تأمین گردید، روند پیشرفتهای مهم فرهنگی و هنری فراهم شد. خدمات بهداشتی و آموزش رایگان ارائه شد. افغانستان وارد روند مدرنیزاسیون گردید. این کار  برابرانه وبهمراهی زنان انجام گرفت. پرورش کادرهای سیاسی نظامی – پلیس، وزارت کشور، وزارت بهداشت، آموزش پرورش… پرسنلی با اندیشه سوسیالیستی، که پس از اشغال امپریالیسم آمریکا ازتجربه بعضی از این افراد سوء استفاده وتوسط آنها  به آموزش در کشورهای متحد آمریکا و«ناتو» وپرورش کادرها ی مزدورسرمایه سالاران جهانی پرداختند.

آنچه که سعی در توضیحش هستیم  این است که: اندیشه سوسیالیسم در  دوران «عصر طلایی» افغانستان چنان تاثیری در مردم افغانستان بجا نهاده بود که تفاوت و  جنایات فجیع از جانب تاریک اندیشان بنیاد گرای اسلامی را بفراموشی  نخواهند سپرد.

بکمک امپریالسم آمریکا؛ دولت نیابتی و ادغام شده امارات طالبان که، مورد تائید بعضی از دولت ها  قرار گرفته.  و گامهای  به رسمیت شناختن مشروط وغیر مشروط آن تسریع میگردد. هرچند تلاش عوامل تاثیر گذار برای ثبات و امنیت منطقه در برقراری صلح و جلوگیری از عملیات تهدید و تروریسم جهاد گرایان اسلامی ادامه دارد ونیروهای مترقی صلح طلب، احزاب کمونیست کارگری جهان بویژه احزاب منطقه سهم به سزایی در این کارزار نشان میدهند، ولی عامل تعیین کننده مبارزه  «نیروهای داخلی هستند» که رل اصلی را در خنثی سازی نقشه های شوم امپریالیسم ایفاء می  کنند.

این مبارزه ادامه دارد. زیرا نمی توان دستاورهای ۱۵ سال دولت خلقی و اثرات مثبت آن را با همه فراز و نشیب هایش برزندگی مردم افغانستان نادیده گرفت. نمی توان بار دیگر کشور افغانستان را بدون امنیت اجتماعی بدون توازن وائتلاف با نیروهای صلح طلب وملی اداره نمود. اگر زنان افغانستان امروزه چنین سینه سپر کرده و از مردان  انتظار دارند که با آنان همراه شوند، به این دلیل است که زن این نیروی مظلوم واقع شده در یکی از بدترین کشورهای جهان؛ انگیزه فراتری را خواهان است که ریشه های آن  ستم طبقاتی و آزادی، وعدالت اجتماعی وبرابریست.

ناهید مذکوری: ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۲۰۲۱.۰۹.۱۴

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا