جوانان

اعتراض شماری از دانشجویان دختر با برداشتن روسری مقابل دانشگاه تهران

شماری از دانشجویان دختر در اعتراض بە فضای خفقان و امنیتی دانشگاهای ایران با برداشتن روسری‌های خود خواستار آزادی زنان در انتخاب پوشش خود شدند…..

عکسی کە از کشف حجاب دختران دانشجو با لباس فارغ‌التحصیلی مقابل سردر دانشگاە تهران در فضای مجازی پخش شده موجب خشم و انزجار کاربران وابستە بە رژیم شدە است.

دانشجویان بسیجی دانشگاه به شدت خواستار برخورد کمیته انضباطی دانشگاه تهران با این دانشجویان شدند.

پیشتر نیز دختران و زنان آزادیخواه ایران، با برداشتن روسری‌های خود خواستار تامین حقوق ابتدایی خود و داشتن آزادی عمل در پوشش لباس خود شدە بودند کە با سرکوب شدید نهادهای امنیتی رژیم روبرو شدند و بسیاری از آن‌ها مجبور بە ترک ایران و شماری هم بە چندین سال زندان محکوم و از دانشگاە اخراج شدند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا