گوناگون

افزایش قیمت دام و علوفه نسبت بە سال گذشتە

مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران در گزارشی اعلام کردە است، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند و برە و گاو پرواری زندە در بهار سال جاری نسبت بە مدت مشابە سال گذشتە بە ترتیب ٢٩ و ۶۶.١ درصد افزایش قیمت داشتە است….

در تابستان سال جاری قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و برە زندە ۵٢ هزار و ۵٧٢ تومان بودە است کە قیمت این محصول نسبت بە تابستان سال گذشتە ٢٩ درصد افزایش قیمت داشتە است.

همچنین در این بازه زمانی متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ۵١ هزار و ٢٩٠ تومان بوده است که قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان سال گذشتە معادل ۶۶.۱ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش مرکز آمار  در تابستان ۱۴۰۰ قیمت فروش یک کیلوگرم پشم شسته نشده گوسفند ٨ هزار و ۱۲۲ تومان بوده که قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان سال گذشتە معادل ۱۴.۴ درصد افزایش داشته است.

همچنین قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند در تابستان ۱۴۰۰، ۱۲هزار و ٩٢٨ تومان و متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو پنج هزار و ۷۵۹ تومان بوده که قیمت فروش این محصولات نسبت به تابستان ١٣٩٩ به ترتیب ۴۶.۳ درصد و ۱۰۰.۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

در ادامە این گزارش در بخش محصولات علوفه ای در تابستان سال جاری قیمت فروش یک کیلوگرم کاه ٢ هزار و ۸۲۷ تومان و یک کیلوگرم یونجه نیز۴ هزار و ۵۴۵ تومان بوده است که قیمت فروش این محصولات نسبت به تابستان سال قبل به ترتیب ۲۱۹.۳ درصد و ۹۱.۳ درصد افزایش داشته است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا