گوناگون

سرقت “شیرهای سنگی”‌ تاریخی در گورستان قدیمی شهرستان “ایذە”

بر اساس گفتەهای یک محقق تاریخی “شیرهای سنگی” و قبرهای تاریخی در منطقه شهسوار در ۷ کیلومتری شهر “ایذه” استان خوزستان توسط افراد سودجو سرقت شدەاند….

برخی از اهالی منطقە شهسوار اظهار کردەاند کە سرعت تخریب و سرقت قبرها به حدی سریع بودە که به فاصله‌ دو روز بعد که برخی برای تهیه‌ تصاویر بیشتر به آن قبرستان رفتەاند، چندین قبر تاریخی دیگر ناپدید و تخریب شدەاند.

طی یک ماە اخیر گزارش‌هایی از سرقت “سنگ‌نگاره‌ها و شیرهای سنگی” این گورستان گزارش شده بود که به دلیل نداشتن محافظ و حصاربندی صورت گرفتە است.

این گورستان در فهرست آثار تاریخی رژیم قرار دارد کە “سنگ‌نگاره‌”های آن متعلق به دوره “ایلامی” است.

بر اساس گزارش‌ها، در سال ۱۳۹۸ سازمان آثار تاریخی رژیم ایران به اسم مرمت، “شیرهای سنگی” این قبرستان را جابجا کردە بودند.

بە گفتە خبرگزاری‌های محلی این قبرستان تاریخی نگهبان نداشتە و فاقد حفاظ بودە است کە پس از بە نام مرمت رژیم، تخریب و ناپدید شدن بسیاری از “شیرهای سنگی‌ و قبرهای تاریخی” در این محوطه‌ تاریخی آغاز شدە است.

این قبرستان از غنی‌ترین قبرستان‌های سنگی زاگروس در مناطق “بختیاری” بودە کە بی‌توجهی رژیم ایران به این محوطه تاریخی منجر بە نابودی و غارت آن توسط افراد سودجو شدە است.

رژیم ایران برای تحمیل ایدئولوژی واپسگرایانە خود بر مردم این مناطق؛ اسناد و آثار تاریخی را سدی در مقابل خود دیدە بە همین دلیل باندهای مافیای اشیاء تاریخی را برای غارت و نابودی آن‌ها تشکیل دادە است کە در سالیان اخیر بە صورت آزادانە این کار ضد بشری را ادامە می‌دهند.

از طرفی این آثار تاریخی سندی برای نشان دادن قدمت و تمدن مردم این منطقە در آیندە است کە رژیم ایران برای تغیر دموگرافی این منطقە آن را مشکلی عمیق در برابر خود می‌بیند بە همین دلیل سعی در نابودی هر چە سریع‌تر آثار تاریخی زاگروس دارد.

گورستان شهسوار در در استان خوزستان قرار دارد که در سایه بی‌توجهی مسئولان میراث فرهنگی توسط قاچاقچیان مورد تاراج قرار می‌گیرد همچنین در آن حتا مردگان جدید نیز دفن می‌شوند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا