گوناگون

بحران‌های موجود و نارضایتی توده ها

اعتراض توده‌های تهیدست در شهرهای مختلف کشور به ‌سیاست‌های ضد ملی حکومت جمهوری اسلامی، دیکتاتوری حاکم را به‌هراس افکنده ‌است. سرکوب، ایجاد فضای امنیتی، جو ارعاب، پرونده‌سازی، بازداشت گستردهٔ مبارزان و فعالان صنفی – اجتماعی و کارگری و سیاسی همراه با تبلیغات فریبکارانه واکنش تا کنونی رژیم به‌ این اعتراض‌ها بوده ‌است. سال جاری به‌دلیل وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی و رشد سرسام‌آور قیمت‌ها نارضایتی و اعتراض های مردم ستمدیده  در سراسر کشور ژرفش یافته ‌است…..

در این راستا مردم “کهگیلویه و بویراحمد” نسبت به بحران های موجود ابراز نارضایتی کرده و خواستار رفع تبعیض ها و حل بحران ها شده اند.

استان “کهگیلویه و بویراحمد” از جملە استان‌های واقع در جغرافیای زاگرس است کە حدود ٢٠ درصد جنگل‌ها و ١٠ درصد آب رشته کوه زاگرس را تامین می‌کند.

افزون بر بحران‌های انتقال آب زاگرس بە کویر ایران و آتش سوزی‌های گستردە جنگل‌های زاگرس، امروز مردم این جغرافیا شاهد از پای درآمدن بلوط‌های چند صد سالە آن هستند.

در پی حملە آفت “پروانە برگ‌خوار یا جوانە خوار” بە جنگل‌های زاگرس، حدود ۶٠ هزار هکتار از جنگل‌های بلوط‌ استان “کوهگیلویە و بویراحمد” درگیر این آفت و در معرض نابودی قرار دارند.

بارها کارشناسان، فعالان زیست‌محیطی و مردم این استان نسبت بە خطرات این آفت بە ارگان‌های زیربط رژیم هشدار دادە‌اند کە بە مانند همیشە با بی تفاوتی رژیم مواجە شدەاند.

رژیم “ولایی” در حالی کە این آفت جنگل‌های زاگرس را بە کام مرگ کشاندە طرح‌های قرون وسطایی مانند طرح “حجاب و عفاف” را در دست اجرا قرار می‌دهد کە نارضایتی مردم را در پی داشتە است.

در همین رابطە جمعی از زنان استان “کوهگیلویە و بویراحمد” با در دست گرفتن پلاکاردی کە بر روی آن نوشتە شدە “بلوط روسری‌اش افتادە است” نارضایتی خود را نسبت بە این طرح رژیم کە بیشتر با هدف بە حاشیە بردن افکار عموم از بحران آفت “پروانە برگ‌خوار” است نشان دادەاند.

این بی‌تفاوتی رژیم ایران در حالی است کە زاگرس بیش از۵٠ درصد آب کشور را تامین و۴٠ درصد جنگل‌های میهن ما را تشکیل می‌دهند کە در صورت عدم مقابلە با این آفت بحران‌های زیست‌محیطی عمیقی منطقە را در بر خواهد گرفت.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا