حقوق بشر

بیانیه ۷ گروه حقوق بشری در ارتباط با دستگیری ۴ فعال سیاسی کُرد

بیانیه ۷ گروه حقوق بشری در ارتباط با دستگیری ۴ فعال سیاسی کُرد توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی: سناریوی حکومت ایران برای۴ فعال سیاسی کورد، پروژه‌ای شکست خورده و تکراریست.

همانگونە کە مطلع هستید، در تاریخ ٢٣ جولای ٢٠٢٢، خبر بازداشت تیمی از اعضای «کومەلە» با نامهای «محمد فرامرزی، محسن مظلوم، پژمان فاتحی و وفا آذربار» طی اطلاعیەای از سوی حزب کومەلە کوردستان ایران منتشر شد.متعاقبا رسانە های حکومتی جمهوری اسلامی ایران با استناد به گزارش «وزارت اطلاعات ایران» در این رابطه، خبر بازداشت تیمی از اعضای «کومەلە» را منتشر کردند.آنچه از قبل مشهود بود، رسانه‌های دولتی ایران به منظور تشویش اذهان عمومی، بازداشت این فعالان سیاسی را عملیات خرابکارانە و تروریستی نامیده و ھمزمان احزاب کوردستانی را بە همکاری با اسرائیل جهت عملیات تروریستی متهم کردەاند. رسانه های دولتی ایران جهت تکمیل سناریوی آماده شده وزارت اطلاعات اعلام کردند کە وسایل مورد نیاز این تیم از طریق کولبران وارد ایران شدە است.از آنجا کە هم اکنون پس از نزدیک بە چندین روز از بازداشت این چهار فعال سیاسی عضو حزب کومله میگذرد، ضمن پیگیری مکرر خانوادە های بازداشت شدەگان، هیچگونە اطلاعی از وضعیت این فعالین سیاسی در دسترس نیست.این چهار فعال سیاسی از تمامی حقوق طبیعی و انسانی خود محروم شده‌اند، لذا با توجە بە اطلاعیە های پیشین وزارت اطلاعات و اظهارات اخیر وزیر اطلاعات در مجلس و در سفر اخیر خود بە کوردستان، احتمال اعتراف گیری اجباری و سناریوسازی نهاد های امنیتی علیە این فعالین سیاسی وجود دارد.از آنجا کە حکومت ایران احزاب کوردستانی را بە “اقدامات تروریستی” متهم و در بخشی از اطلاعیە “وزارت اطلاعات” در اینبارە آمدە است کە: “وسایل مورد نیاز این تیم از طریق کولبران وارد خاک ایران شدە است.” معتقد هستیم سناریوسازی های اخیر جمهوری اسلامی ایران در راستای مشروعیت دادن بە حملات احتمالی بە پایگاه احزاب کوردستانی و سرکوب فعالین سیاسی و مدنی کوردستان، کشتار کولبران و تداوم قتل و کشتار در کوردستان و مردمان تحت ستم در ایران است.ما جمعی از سازمان های حقوق بشری با توجە بە سابقە جمهوری اسلامی ایران در جهت اعتراف گیری های اجباری و سناریو سازی های پیشین زیر انواع شکنجەھا و شھادت دادن اجباری افراد دربند علیە خودشان، عمیقا نگرانی خود را در رابطە با پروندە این چهار فعال سیاسی ابراز داشته و معتقدیم باید مراحل دادرسی این چهار فعال سیاسی طبق اعلامیە جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با نظارت دقیق مجامع بین المللی و نهاد های حقوق بشری انجام گیرد، در غیر این صورت هرگونە اتهام و اعترافی را غیر قانونی و مردود میدانیم.

۱: جمعیت حقوق بشر کوردستان

٢: مرکز حقوق بشر کوردستان ایران “چاونیوز”

٣: سازمان حقوق بشری هانا

۴: کمپین حمایت از زندانیان سیاسی و نە بە اعدام

۵: مرکز حقوق بشر اهوز

۶: کمپین فعالین بلوچ

۷: کانون همبستگی ایرانیان

گزارشگران

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا