زنان

بیانیەی جمعی از کنشگران حوزەهای زنان و کودکان و فعالین سیاسی و مدنی

دخترش سولینا (آلا): صدایشان باشیم!
اقدام بە خودکشی سعدا خدیرزادە، در بند زنان زندان ارومیە را در شرایط اسفناک حقوق بشر و نقض حقوق زندانیان در جمهوری اسلامی ایران را نشانەایی از نگهداری زندانیان در مکانهای نااستاندار-نامناسب بودن زندانها- و نهادینە شدن اعترافگیری اجباری از طریق شکنجەی جسمی و سفید و غیر انسانی در مراحل دستگیری، بازجویی و دادرسی میدانیم و خواستاریم تا جوامع بین المللی و نهادهای حمایت از حقوق کودکان نسبت بە نقض حقوق سولینا (آلا) نوزاد سعدا خدیرزادە، جمهوری اسلامی ایران را پاسخگو نمایند….

همراە با رسانەایی شدن خبر هولناک اقدام بە خودکشی سعدا خدیرزادە از زندانیان سیاسی کُرد در بند زنان زندان مرکزی ارومیە در مورخەی ٢٧ مرداد ا۴٠ا و متعاقب آن پخش قسمتهایی از اعترافات تلویزیونی همراە تکذیب خبر اقدام بە خودکشی ایشان از جانب خبرگزاری میزان، رسانەی رسمی قوەی قضائیەی جمهوری اسلامی ایران و در ادامە برگزاری دادگاە نامبردە در تاریخ ٢ شهریور ١۴٠١ بصورت آنلاین و تهدید بەقتل ایشان از طرف شاکی و در پی این اتفاقات درز فایل صوتی در تاریخ ۵ شهریور ١۴٠١، این زندانی سیاسی کُرد ضمن اشاره به اقدام به خودکشی، اعلام می‌کند که تحت فشار روحی و روانی زیادی هست و چند بار دیگر نیز اقدام به خودکشی کردەاست. همچنین ایشان در این فایل صوتی اقرار میکنند کە فیلمی که اخیراً توسط سایت میزان، سایت رسمی قوه قضاییه از وی پخش شده مربوط بە چند روز قبل از اقدام به خودکشی وی بوده است.

این وقایع نگران کنندە، از جملە نبود توجه لازم به نیازهای خاص زنان زندانی، تعداد بیش از ظرفیت زنان در زندان، نقض حقوق زندانیان زن و تبعیض مضاعف بە زنان زندانی پیرامون، ضرورت توجه بیشتر جامعه به این قشر از زندانیان را آشکار میکند و بە ما یادآور میشود کە بیش از گذشتە می بایستی وضعیت زنان زندانی مورد توجە قرار گیرد. همچنین اقدام بە خودکشی سعدا خدیرزادە در بند زنان زندان ارومیە دلیلی شد تا از طریق این بیانیە هشدار و نگرانی خود را نسبت بە وضعیت وخیم زندانیان زن بە طور عموم و سعدا خدیرزادە بطور خاص در زندانهای جمهوری اسلامی ایران را ابراز داریم.

شکنجەگاههایی بنام زندان

سعدا خدیرزادە در حالی کە بیشترین دوران بارداری را در شرایطی غیرانسانی و تحت فشار و شکنجە در بازداشت موقت و بلاتکلیفی و تحت بازجویی گذارندەبود، پس از طی مراحل بازجویی و با وجود وضعیت وخامت بار وضعیت بهداشتی و عدم رسیدگی پزشکی و تراکم بالای جمعیت در زندان ارومیە، این مادر زندانی کە نیازمند مراقبتهای ویژە درمانی بود، در بند زنان این زندان نگەداشتە شدەاست.

با توجە بە اظهارات صوتی سعدا خدیرزادە، مادر زندانی،جهت تحت فشار قرار دادن همسرش از سوی نهادهای امنیتی بە “گروگان” گرفتە شدەاست و درخواست مینماید کە “صدای من باشید، کسی را ندارم کارهایم را پیگیری کند.”. ایشان برای شنیدە شدن صدایش و اعتراض بە بازداشت غیرقانونی-اش و عدم رسیدگی بە خواستەهایش در اردیبهشت ماە و در حالی کە در ماە هشتم بارداری بود اعلام اعتصاب غذا میکند و نسبت بە شکنجەی روانی، آزارهای کلامی با ماهیت جنسی و فشارهای دستگاههای امنیتی برای اعترافات اجباری افشاگری میکند و اظهار میدارد: “ماموران امنیتی به من پیشنهاد غیراخلاقی دادند”.

با وجود تحمل تمام مصیبت های واردە، سعدا خدیرزادە ، مادر زندانی، در حالیکە وضعیت مادر و جنینی کە در شکم داشت بسیار وخیم بود و دست ها و پاهایش ورم کردە بود، در نهایت روز دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ برای کمتر از ٢۴ ساعت و تنها برای عمل سزارین به یکی از مراکز درمانی ارومیه منتقل میشود و نوزادش را به دنیا می آورد، که متاسفانە خانواده‌اش همراه وی نبوده و هیچ اطلاعی از وضعیت سلامت او نداشته‌بودند و ایشان با توجە بە وخامت وضعیت جسمانی و خطر جانی -هم برای خود و هم برای جنینش- تا سه ساعت قبل از زایمان در زندان بوده است.

قابل ذکر است کە سعدا خدیرزادە با گذشت بیش از دو ماە از تولد نوازاد دخترش سولینا (آلا)، اجازە نیافتە است کە تولد دخترش را در دفاتر رسمی و سازمان ثبت و احوال بە ثبت برساند.

این محرومیت و نقض حقوق سولینا (آلا) نوزاد سعدا خدیرزادە برای عدم ثبت ولادت از سوی نهادهای امنیتی، سازمان زنداها و قوەی قضائیە، خود نقض فاحش کنوانسیون حقوق کودک است کە جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاء کنندگان این کنوانسیون میباشد.

ما چە میخواهیم؟

ما جمعی از فعالان حقوق زنان و کنشگران حقوق کودکان، فعالین حوزەی برابری جنسی و جنسیتی، فعالین حقوق بشر، روزنامەنگاران و کنشگران سیاسی و اجتماعی مضاف بر محکوم کردن هر نوع شکنجە و فشارهای روانی جهت اخذ اعترفات اجباری و تلویزیونی و سناریوسازی و گروگانگیری برای زندانیان، نگرانی خود را نسبت بە نادیدە گرفتن حقوق زنان زندانی بالاخص زنانی کە تحت تبعیض مضاعف و چند وجهی و در هم تنیدە قرار دارند ابراز میداریم و خواستار آزادی بدون قید و شرط سعدا خدیرزادە و نوزاد دختر دو ماهەاش سولینا (آلا) و تمام زنان زندانی و مادران زندانی کە هیچ خطری برای جامعە ندارند، هستیم و اقدام بە خودکشی سعدا خدیرزادە، مادر زندانی، در بند زنان زندان ارومیە را در شرایط اسفناک حقوق بشر و نقض حقوق زندانیان در جمهوری اسلامی ایران را نشانەایی از نگهداری زندانیان در مکانهای نااستاندار-نامناسب بودن زندانها- و نهادینە شدن اعترافگیری اجباری از طریق شکنجەی جسمی و سفید و غیر انسانی در مراحل دستگیری، بازجویی و دادرسی میدانیم و همچنین خواستاریم تا جوامع بین المللی و نهادهای حمایت از حقوق کودکان نسبت بە نقض حقوق سولینا (آلا) نوزاد سعدا خدیرزادە، جمهوری اسلامی ایران را پاسخگو نمایند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا