دیدگاه‌ها

خصلت، آگاهی و تجربهٔ انقلابی

شعور انسانی، نه تنها جهان را منعکس می‌کند، بلکه آن را می‌آفریند…

مدخل
۱ـ خصلت، آگاهی و تجربهٔ انقلابی

یک فرد انقلابی برای آنکه بتواند منشاء اثر و عمل انقلابی به معنای واقعی این کلمه بشود و در تحول انقلابی جامعه ‌بتواند نقشی ایفاء کند باید دارای سه خصیصه باشد:
الف ـ آگاهی انقلابی،
ب ـ خصلت انقلابی،
ج ـ تجربهٔ انقلابی

اینک در بارهٔ هر یک از این سه نکته توضیح می‌دهیم :
«آگاهی انقلابی» یعنی اطلاع به اندازهٔ کافی و ضرور برای مبارزه از تئوری عمومی و تئوری انطباقی انقلابی، تئوری عمومی انقلابی ـ یعنی جهان بینی علمی مارکسیستی لنینیستی که خود ازسه مبحث فلسفه، اقتصاد و کمونیسم علمی مرکب است. اما تئوری انطباقی انقلابی عبارت است از انطباق این تئوری عمومی و علمی بر شرایط خاص مشخص یک جامعه، یک جنبش، یک حزب و تعیین استراتژی و تاکتیک حزب در مرحلهٔ معین انقلاب و روشن کردن شعارها و رهنمودهای کارسازمانی و سیاسی در شرایط زمانی و مکانی مشخص. تئوری عمومی که استنتاج از مجموعهٔ پراتیک انقلابی در مقیاس تاریخ است به‌ خودی خود پاسخگوی مسائل مشخصی که در زمان و مکان معین روی می‌دهد نیست مگر آنکه بر آن شرایط به درستی انطباق یابد. تئوری انطباقی نیز بی تکیه بر بنیاد خارائین تئوری عمومی قادر نیست حل صحیح را بدست دهد و در انبوه فاکت‌ها و پدیده‌های رنگارنگ اجتماعی کاملاً می‌تواند گاه به راست و گاه به چپ برود.
اما «خصلت انقلابی» یعنی داشتن مختصات لازم روحی و اخلاقی برای شرکت در مبارزهٔ دشوار و بغرنج انقلابی پرلتاریا مانند شجاعت، اراده و پشتکار، روح پیکارجوئی، تدبیر و لیاقت سیاسی و غیره. این مختصات را شخص ضمن مبارزه و پراتیک انقلابی می‌تواند از راه تجدید تربیت خود بدست آورد. اما روشن است که زمینهٔ چنین مختصاتی باید در روح فردی که داوطلب شرکت در مبارزهٔ انقلابی است وجود داشته باشد یعنی شرایط طبقاتی و محیط پرورشی از این لحاظ به وی یاری رسانده باشد.
آنچه که مربوط به «تجربهٔ انقلابی» است، فقط در جریان پراتیک انقلابی و با بررسی تجارب حاصل نهضت انقلابی میهن خود و نهضت انقلابی کشورهای دیگر (از طریق بررسی و آموزش تاریخ جنبش انقلابی) بدست می‌آید. تجربهٔ انقلابی یک سیستم منظم راه حل‌ها، واکنش‌ها، برخوردها، چاره گری‌ها در ذهن شخص ذخیره می‌کند که کار وی را در مقابله با حوادث و اشخاص آسان می‌سازد، به علاوه بر اطمینان درونی او به کار خود می‌افزاید و اتوریتهٔ او را در نزد دیگران افزون‌تر می‌کند.
هدف ما از این درسنامه آموزش اجمالی تئوری عمومی انقلابی و به ویژه مهم‌ترین بخش آن یعنی فلسفهٔ مارکسیستی ـ لنینیستی است. تردید نیست که این آموزش به خودی خود کافی نیست که ما را به یک انقلابی واقعی بدل سازد ولی قطب نمای مهمی را بدست ما می‌دهد که اگر آن را به درستی به کار بریم قادریم خود را از جهت فکری و اخلاقی از نو بسازیم. زیرا آگاهی انقلابی اگر پیگیر و صادقانه باشد می‌تواند نقش مؤثری در دگر سازی جامعه و انسان ایفاء کند. به همین جهت است که بورژوازی و سوسیال رفرمیسم که از نقش ایدئولوژی انقلابی و جهان بینی انقلابی آگاهند از «ایدئولوژی زدائی» و از «بی طرفی از جهت جهان بینی» دم می‌زنند و می‌خواهند بدین ترتیب فرد انقلابی را خلع سلاح سازند و مبارزهٔ اجتماعی را از محتوی جدی و تحول انگیز آن تهی و پوک گردانند.
پرسش‌های کنترل:
آگاهی انقلابی چیست ؟ ۲) تئوری عمومی انقلابی کدام است ؟ ۳) تئوری انطباقی انقلابی یعنی چه؟ ۴) تئوری انطباقی انقلابی چگونه پدید می‌آید ؟ ۵ ) چه ارتباطی بین تئوری انطباقی و تئوری عمومی وجود دارد ؟ ۶ ) خصلت انقلابی یعنی چه ؟ ۷ ) مهم‌ترین و ضرورترین خصال انقلابی کدام است؟ ۸ ) آیا خصلت انقلابی را می‌توان کسب کرد؟ ۹ ) چه ارتباطی ما بین خصلت انقلابی و تعلق طبقاتی فرد انقلابی وجود دارد؟ ۱۰ ) تجربهٔ انقلابی چیست و چگونه بدست می‌آید ؟ ۱۱) آموزش تاریخ نهضت‌ها چه نقشی برای تقویت تجربهٔ انقلابی دارد؟ ۱۲ ) چرا می‌گویند تئوری عصارهٔ تجربهٔ پراتیک جنبش‌های انقلابی است ؟ ۱۳ ) آگاهی انقلابی چه نقشی می‌تواند در دگر سازی انسان ایفا کنند و چرا؟ ۱۴ ) چرا تئوری انقلابی را به قطب نما تشبیه می‌کنند؟

عکس
Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا