زحمتکشان

هشدار “شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت”

قرار تجمع سراسری در روز ۲۰ آبان مقابل مجلس

هیچ دست الوده ای نمیتواند درب صندوق بازنشستگی نفت را بگشاید، چرا که هر دستی که قصد تاراج اموال کارکنان نفت را داشته باشد قطع می‌شود

جناب آقای مرتضوی، این ره که میروی به ترکستان است

بی هیچ زمینه ای، رک و پوست کنده میگوئیم،

هیچ دست الوده ای نمیتواند درب صندوق بازنشستگی نفت را بگشاید، چرا که هر دستی که قصد تاراج اموال کارکنان نفت داشته باشد قطع می شود .

صندوق نفت برایند رنج چندین ساله کارکنانی بوده که در سرما و گرما و چه قبل و بعد از انقلاب بدون آنکه دولتها ریالی از بودجه عمومی به آن اختصاص دهند همچون نهالی با خون و تلاش و سالها تنهایی هر کدام از کارکنان نفت است که از شکم زن و فرزندانشان زده اند تا در پایان بازنشستگی ، نانی برای خود و فرزندانشان فراهم کنند،

ما هرآنکس را که چشم طمع به صندوق بازنشستگی نفت داشته باشد، به چشم لاشخور و کفتار میبینیم، خواه وزیر باشد یا مدیر کل، هر آنکس که چون لاشخوران پیرامون صندوق بازنشستگی نفت پرسه بزند در چشم ما خوار خواهد بود، لاشخوران بدانند ما کارکنان صنعت نفت، بجای چشم امید داشتن به وازرتخانه و وزیر نفت خویش آماده ایم تا پاسخ دندان شکنی به آنان بدهیم که چشم طمع به صندوق بازنشستگی نفت دوخته اند.

و فاش میگوییم که: مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری،

و باز فاش میگوییم وزیر گرامی نفت! دیوار خویش انگونه کوتاه مدار که هر کدخدای خود خوانده ای از روی دیوارت بپرند، ما برای ریال، ریال صندوق بازنشستگی نفت جان کنده ایم، اگر زبان گویا داری، به این خان و کدخدایان خودخوانده بگو، ما را به امید تو خیری نیست شر مرسان.

همچنین از جناب بیات بعنوان رئیس هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی درخواست داریم باید از اموالی که بعنوان امانت چند صباحی به شما سپرده شده رسم امانتداری بجا آورده و از سرمایه کارکنان محافظت و پاسداری نمائید.

بنابراین با توجه به عدم کفایت وزیر نفت در پیگیری و تأمین منافع کارکنان همچنین با توجه به دست درازی وزیر تعاون و دخالت در امور وزارت نفت همه کارکنان در روز ۲۰ آبان در مقابل مجلس شوارای اسلامی دعوت به گردهمایی آمده تا از شرافت و منافع و دست رنج خود پاسداری بعمل آیید.

ما یک زمستان سخت دیگر هم در پیش داریم.

۱۴۰۲/۰۸/۱۱

شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا