زحمتکشان

در سه ماهه پاییز امسال بیش از ۱.۴ میلیون نفر از تعداد شاغلان کشور کاسته شده است.

در حالی که تا پیش از پاییز امسال تعداد شاغلان کشور بیش از ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر توسط مرکز آمار ایران گزارش شده بود، این میزان در پاییز امسال ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر اعلام شده است. این کاهش یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفری در فرصتهای شغلی از تابستان تا پاییز امسال طی سالهای اخیر بیسابقه بوده است. چرا که در پاییز سال گذشته نسبت به فصل تابستان آن سال، تعداد شاغلان تنها ۱۰۰ هزار نفر کاسته شده بود. در سالهای ۸۹ و ۹۰ نیز این میزان به ترتیب ۲۰۰ هزار و ۸۰۰ هزار نفر بود…

طبق آمارهای مرکز آمار ایران در تابستان سال ۸۹ تعداد شاغلان ۲۱ میلیون نفر بود که در یک فصل بعد، این میزان به ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسید. در سال بعد از آن نیز تعداد شاغلان از ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در تابستان به ۲۰ میلیون نفر در پاییز کاهش یافت. در سال گذشته هم که کمترین تغییر در تعداد شاغلان فصل پاییز نسبت به تابستان رخ داده بود، این میزان از  ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در تابستان به ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده بود

کاهش بی‌سابقه جمعیت فعال

کاهش یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفری تعداد شاغلان در فصل پاییز امسال نسبت به تابستان همزمان با کاهش جمعیت فعال کشور بوده است. در واقع چون تعداد جمعیت فعال کاسته شده و این میزان شاغلان به جای گروه بیکاران، به گروه جمعیت غیرفعال کشور اضافه شدند دیگر نرخ بیکاری کشور هم افزایش نیافته است.

در پاییز امسال تعداد جمعیت فعال نسبت به تابستان امسال یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کاهش یافت که از این تعداد یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر شاغل و ۱۰۰ هزار نفر بیکار بودند. به همین دلیل با وجود کاهش یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفری تعداد شاغلان کشور نرخ بیکاری در پاییز امسال با ۰٫۱ درصد کاهش نسبت به تابستان به ۱۰٫۳ درصد رسید.

در مورد علت کاهش جمعیت فعال میتوان به سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی در همایش جهتگیریهای اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد که گفته بود ناامیدی در افراد در سن کار، باعث میشود که آنها وارد بازار کار نشوند. از نگاه حسین کمالی، وزیر اسبق کار نیز به دلیل امیدوار نبودن جمعیت در سن کار به یافتن شغلی مناسب، آنها ترجیح میدهند به جای بازار کار، وارد دانشگاه یا خانهدار شوند.

چه شغل‌هایی ناپدید شدند؟

بررسیهای جزییات یافتههای مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال در دو فصل تابستان و پاییز امسال نشان میدهد که از آن یک میلیون و ۴۰۰ هزار فرصت شغلی کاسته شده نیمی مربوط به بخش کشاورزی بوده است. علاوه بر این ۷۰۰ هزار فرصت شغلی که در بخش کشاورزی در پاییز امسال کاسته شده، ۴۰۰ هزار فرصت شغلی در بخش صنعت و ۳۰۰ هزار فرصت شغلی نیز در بخش خدمات از بین رفتهاند.
بنا بر آمارهای مرکز آمار ایران میزان شاغلان کشور در بخش کشاورزی از چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در تابستان امسال به سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در پاییز کاهش یافته است. تعداد شاغلان در بخش صنعت هم از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در تابستان امسال به هفت میلیون و ۱۰۰ هزار نفر  تنزل پیدا کرده است. در بخش خدمات نیز تعداد شاغلان از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به ۱۰ میلیون نفر رسیده است.

جنسیت جمعیتی که دیگر فعال نیستند

اما بررسی دیگر یافتههای مرکز آمار ایران گویای این است که از آن یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری که از جمعیت فعال در سه ماهه پاییز امسال خارج شدهاند حجم قابل توجهی مرد هستند. از این میزان، ۸۰۰ هزار نفر مرد و ۷۰۰ هزار نفر زن بودهاند. بر این اساس تعداد جمعیت مردان فعال در تابستان امسال بیش از ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بود که در پاییز امسال این تعداد به ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر کاهش یافت. تعداد جمعیت زنان فعال نیز در تابستان امسال چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بود که در پاییز امسال به حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تقلیل پیدا کرد.

سالتعداد شاغلان در فصل تابستان – میلیون نفرتعداد شاغلان در فصل پاییز – میلیون نفرتغییر تعداد شاغلان در پاییز نسبت به تابستان – میلیون نفر
۸۹۲۱۲۰٫۸۰٫۲-
۹۰۲۰٫۸۲۰۰٫۸-
۹۱۲۱٫۳۲۱٫۲۰٫۱-
۹۲۲۲٫۲۲۰٫۸۱٫۴-

خبر آنلاین

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا