ویدئو

فرخنده باد هشتم مارس، روز جهانی زن و روز همبستگی رزمجویانه با مبارزات زنان جهان!

قوانین ”قضایی“‌ای که بر پایه ”اسلام فقاهتی ” تنظیم شده اند، هرگونه حرکت و خواست قانونی مردم را با کشتار، شکنجه، و آزار پاسخ می دهند، و در این میان قوانین زن ستیزانه رژیم، ستمی مضاعف را بر زنان میهن‌مان تحمیل کرده است که در آن ”مرد“ در واقع حاکم بر زندگی و ”مالک“ زن محسوب می شود. این قوانین ارتجاعی و قرون وسطایی، زنان را فاقد قدرت دانسته و با تحقیر سیستماتیک آنان، این حق را به نهادهای ”قانون‌گذار“ و دولتی، که همگی در تیول مردان‌اند، می دهد تا بی شرمانه ترین و فاجعه بارترین رفتار، به نام قانون، با زنان بشود…

ایران در۳۶ گذشته صحنه عملکرد یکی از واپس‌گراترین رژیم های حاکم به ویژه در عرصه های فرهنگی و اجتماعی بوده است. سران رژیم ولایت فقیه با محروم کردن زنان از اساسی ترین حقوق و آزادی‌های دموکراتیک خود، و به وجود آوردن مانع‌های بی سابقه در راه آنان جهت ایفای نقش شایسته‌شان در حیات اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگیِ میهن، جامعه را از پتانسیل مادی- انسانی عظیمی محروم کرده‌اند. اعتراض های زنان و نیروهای سیاسی مترقی و آگاه به این محرومیتِ همزمانِ زنان و جامعه، با موج بی سابقه یی از سرکوبگری از سوی رژیم روبه‌رو شده است.

امسال ما در شرایطی به استقبال هشتم مارس می رویم که  شاهد اوج گیری خشونت و جنایت بر ضد زنان، خصوصاْ در منطقه خاورمیانه و در کشورهای همسایه  هستیم. نقش روز افزون و مخرب اسلام سیاسی و عملکرد گروه های جنایتکاری همچون داعش، و اعمال قوانین زن ستیزانه و قرون وسطایی، در شمار روز افزونی از کشورهای منطقه ‌فاجعه ای بزرگ را پدید آورده است که نیازمند مبارزه مشترک همه نیروهای مترقی جهان است.

***

زنان از مشروطه تا امروز

این مستند نگاهی دارد به فراز و فرودها و تلاشها و مبارزات زنان ایران از پیش از انقلاب مشروطه تا امروز…

این مستند نگاهی دارد به فراز و فرودها و تلاشها و مبارزات زنان ایران از پیش از انقلاب مشروطه تا امروزمن نیز به مانند خیل بیشمار هم میهنانم، دختران و زنان میهنم را نمی شناختم. بعدها که مفهوم” زایش” برایم روشن شد و فهمیدم که برای حضور در”هستی”، می بایست” دهلیز” تنگ و تاریک مادرم را با رنجهایش می کاویدم تا چشم به این دنیا بگشایم، مادر را شناختم. و زمانی که او را شناختم سختی این بار برایم تحمل ناپذیرترگردید. تا مدتها فکر میکردم “زن” یعنی “مادر” و فقط مادران هستند که با تمام سختی ها،سنگ صبور می شوند و برای حفظ زندگی همه چیز را متحمل می شوند.

***

هشت مارس بر همه شیرزنان ایران‌زمین مبارک باد

آنچه در سال‌های اخیر و در صحنه مبارزات روزمره مردم به اثبات رسیده این است که، جنبش مستقل زنان در همبستگی و هم پیوندی با دیگر نیروهای رزمنده اجتماعی همچون کارگران و زحمتکشان، و دانشجویان و جوانان، در کنار هم، که در صورت سازمان‌یافتگی، می‌تواند راه گشای تحول‌های جدی به سمت دست‌یافتن به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی باشد. در سازمان دهیِ این امر مهم همه امکان‌ها را باید به کار گرفت.

***

بر کنید از سر
چادر مذلت

ما را به دم پیر نگه نتوان داشت
در خانه ی دلگیر نگه نتوان داشت
آن را که سر زلف چو زنجیر بود
در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت

دختران سیه روز
تا به کی در افسوس
زیر دست مردان
تا به چند محبوس
در چنین محیطی
دختران ایران
تا به کی خموشی
ای زنان ایران
هیچکس خبر نیست
فکر خیر و شر نیست
ای رجال ایران
زن مگر بشر نیست
چند در حجابی
تا به کی به خوابی
از وجود شیخ است
این همه خرابی
مملکت خراب است
ملتش به خواب است
ای زنان ملت
وقت انقلاب است
دختران ملت
تا به کی به ذلت
بر کنید از سر
چادر مذلت

مطلب در یا فتی

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا