زحمتکشان

(در اعتراض به اعمال ضد انسانی مأموران رژیم )چگونه امید ها به یاس تبدیل وآرزوها بر با د می رود

در حالی که کارگران و همکاران آقای رضا شهابی، خزانه دار و از اعضای رهبری سندیکای کارگران شرکت واحد تهران که از ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۹، در بند مزدوران استبداد است.برای عیادت او به بیمارستان رفته بودند ، به همراه خانواده ایشان به ویژه دو فرزند نوجوان و همسر فداکارش حداقل به این دلخوش بودند که او در لحظه سال تحویل و نوروز با تنی بیمار در کنار خانواده اش خواهد بود و این می توانست کمی از رنج های بی شمار آنها را بکاهد ، اما درست یک روز قبل از سال نو و در یک اقدام ناگهانی و خلاف اخلاق انسانی و با نیمه کار گذاشتن برنامه درمان ، او را شبانه به زندان اوین منتقل نمودندو آرزوهای شیرین خانواده و هکارانش را بر باد دادند…

اعتراض سندیکا به انتقال ناگهانی رضا شهابی

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه این اقدام خلاف انسانی را محکوم نموده و از سندیکاهای کارگری و دیگر نهادهای بین المللی کارگری خواستار محکوم کردن این عمل ضد کارگری شده و در پشتیبانی از خواست سندیکا مبنی بر آزادی بی قید و شرط آقای رضا شهابی اقدام های حمایتی خود را به عمل آورند

با امید به گسترش صلح ، آزادی و عدالت در همه جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه

فروردین نود و سه

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا