زحمتکشان

اعلامیه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر

بیکاری متوقف گردد!
سازماندهی و مبارزه برای کار و زندگی شرافتمندانه!
فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به نمایندگی از بیش از ۹۰ میلیون عضو از ۱۲۰ کشور جهان، سازمان طبقاتی جنبش سندیکاهای کارگری، درودهای گرم و رزم‌جویانه و طبقاتی خود را به همه زحمتکشان جهان اعلام می‌کند و درخواست می‌کند که با برگزاری اعتصاب، تظاهرات و دیگر مراسم رزم‌جویانه این روز را گرامی بدارند….

در اول ماه مه امسال طبقه کارگر جهانی خود را در شرایط خطرناکی می‌بیند. دستور کار همه دولت‌های سرمایه‌داری و دیگر سازمان‌های امپریالیستی (مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروبا و ..) «برا ی خروج از بحران» برا ی همه کشورها یکی است: کاهش دستمزدها، کاهش خدمات اجتماعی، استبداد، برنامه‌های ریاضتی، حذف حقوق اجتماعی و بیکاری وسیع. همزمان با این اوضاع، با توجه به تضادهای امپریالیستی و آنچه در اوکراین هم‌اکنون شاهدش هستیم، شرایط طبقه کارگر بسیار خطرناک بوده و بسوی بدتر شدن هم می‌رود.

زنگ‌های خطر باید به صدا درآید! هم اکنون کارفرماها و دولت‌های سرمایه‌داری می‌خواهند در سازمان جهانی کار «حق اعتصاب» (کنوانسیون ۸۷ سازمان جهانی کار) را حذف نمایند. این حق اعتصاب اهدایی هیچ حکومت و یا سازمان بین‌المللی نیست. این حق را کارگران با مبارزات خود بدست آورده‌اند؛ و فقط با تلاش و مبارزه آنان باقی خواهد ماند! خواستِ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری این است که: دست‌ها از حق «حق اعتصاب» کوتاه باشد و از جنبش جهانی اتحادیه‌ها می‌خواهد که یک جنیش وسیع و رزم‌جویانه‌ای را برای دفاع از این حق بسیج کند.

بیکاری در سطح جهانی بطور بیرحمانه‌ای به طبقه کارگر و فرزندان آنان آسیب می‌زند؛ و بیکاری اهرمی در جهت تشدید استثمار آنان شده است؛‌ بخصوص زنان و نیروی زحمتکش جوان و قشر توده مردم. در اول ماه مه امسال، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری از سازمان‌ها و سندیکاهای طبقاتی دعوت می‌کند که علیه پدیده بیکاری بعنوان یک مجموعه مبارزه نمایند: مبارزه برای حق حیات بیکاران و حق داشتن یک شغل دایمی برای همه و مبارزه با عوامل ایجاد کننده این بیکاری‌ها. بگذار که این اول ماه مه را نقطه شروع و مقدمات آماده سازی برای کارزار جهانی اعتراض که در روز سوم اکتبر ۲۰۱۴ خواهد بود، تبدیل کنیم. شعار این روز مبارزه «علیه بیکاری» خواهد بود. چرا که بیکاری یک پدیده ذاتی در سیستم سرمایه‌داری است.

کارگرانِ جهان،
هیچ دلیلی ندارد که کارگران در فقر زندگی بکنند و یا بیکار باشند؛ یا گرسنه بوده و از بهداشت عمومی و مجانی محروم باشند، و یا درگیر جنگ‌های امپریالیستی باشند. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری از همه کارگران می‌خواهد که متحد بوده و زیر پرچم آن، با برپایی اعتصاب و راهپیمایی‌های رزم‌جویانه و اعتراصی، از حق اعتصاب دفاع نمایند. برای کار دایم و پایدار برای همه، حق داشتن سندیکا و حقوق اجتماعی و آزادی مبارزه نمایند.

آینده طبقه کارگر نمی‌تواند توام با استثمار و توحش سرمایه‌داری باشد.
شعار فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری برای اول ماه مه امسال و برای همه روزها – براساس «پیمان نامه آتن»، سند اصلی سیاسی و سندیکایی ما، مصوب کنگره ۱۶ سندیکاهای جهانی در ۲۰۱۱- از همه کارگران می‌خواهد:
«کارگران! علیه توحش سرمایه‌داری، برا ی عدالت اجتماعی، برای جهانی عاری از استثمار، بپا خیزید (مبارزه کنید)!»
دبیرخانه
۲۲ آوریل ۲۰۱۴
http://etehadkargar.blogspot.ca/

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا