گوناگون

مرکز آمار ایران: هر خانواده شهری ماهانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خرج دارد

نتایج بررسی متوسط هزینه یک خانوار شهری در سال ۹۲ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری ۲۰۶ میلیون و ۳۴ هزار ریال است که نسبت به رقم مشابه سال قبل ۲۵.۴ درصد افزایش نشان می دهد…

مرکز آمار ایران اعلام کرد: متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری ۲۱ میلیون تومان که این رقم ماهانه اندکی بیش از ۱٫۷میلیون تومان است.

نتایج بررسی متوسط هزینه یک خانوار شهری در سال ۹۲ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری ۲۰۶ میلیون و ۳۴ هزار ریال است که نسبت به رقم مشابه سال قبل ۲۵٫۴ درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین از کل هزینه سالانه خانوار شهری ۵۴ میلیون و ۹۳۴ هزار ریال با سهم ۲۶٫۷درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۱۵۱ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال با سهم ۷۳٫۳ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی است.

در بین هزینه های خوراکی و دخانی بیشترین سهم با ۲۱٫۹ درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۵٫۲ درصد مربوط به مسکن بوده است.

متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ۲۰۴ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل ۲۲٫۲ درصد افزایش داشته است.

منابع تامین درآمد خانوار شهری نشان می دهد که ۲۵٫۹ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیر ی، ۱۶٫۶درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۳٫۵ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

متوسط کل هزینه خالص یک خاتنوار روستایی ۱۲۹ میلیون و ۶۱۰ هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل ۱۹٫۸درصد افزایش نشان می دهد. از کل هزینه سالانه خانوار روستایی ۵۶ میلیون و ۱۰۳ هزار ریال با سهم ۴۳٫۳ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۷۳ میلیون و ۵۰۷ هزار ریال با سهم ۵۶٫۷ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است.

در بین هزینه های خوراکی و دخانی بیشترین سهم با ۲۴٫۸ درصد مربوط به هزینه های آرد رشته، غلات،نان و فرآورده های آن و در بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۲۷٫۷ درصد مربوط به مسکن بوده است.

متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی ۱۲۰ میلیون و ۹۵۵ هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل ۱۹٫۴درصد افزایش داشته است.

منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می دهد که ۲۷٫۴ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری ،۲۹٫۳درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۴۳٫۳ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

براساس نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار سال ۹۲ ضریب جینی در مناطق شهری ۰٫۳۵۱۳ و در مناطق روستایی ۰٫۳۲۴۳ و در کل کشور ۰٫۳۶۵۰ است.

به گزارش ایرنا، یادآور می شود، طرح یادشده بزودی در سایت مرکز آمار ایران قابل دسترسی می باشد.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا