زنان

حمایت از اشتغال و توانمندی های اقتصادی زنان

افزایش دانش آموختگان زن در کشور سبب توسعه علمی و خودآگاهی آنان شده به طوری که مشارکت در همه حوزه ها را هم حق و هم وظیفه خود می دانند.یک فعال جامعه مدنی عدم استفاده از توانمندی های زنان در عرصه اقتصاد و اشتغال را زنده به گور کردن دانایی دانسته و عقیده دارد زنان نقش مهمی در دور کردن جامعه از خشونت های فکری و علمی و ایجاد صلح در درون و برون کشور و جامعه دارند و در این میان سازمانهای غیر دولتی زنان فرصتی بی بدیل برای دسترسی به توسعه پایدار در کشور هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در همایش ملی سازمانهای مردم نهاد که با حضور رئیس جمهور و ۲۰۰۰ نفر از نمایندگان سازمان های مردم نهاد برگزار شد، اولین نماینده سازمانهای مردم نهاد که مشکلات و مسائل این حوزه را با رئیس جمهور مطرح کرد؛ نماینده سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان بود.

منیر آمدی قمی رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات زنان خطاب به رئیس جمهور با بیان این پیشنهاد که روز ۲۲ مرداد هر سال به عنوان سازمانهای غیر دولتی تثبیت شود، گفت: یکی از شاخص های مهم برای سنجش توسعه درهر کشور وضعیت زنان و میزان مشارکت اجتماعی آنان است.

وی ادامه داد: افزایش دانش آموختگان زن در کشور سبب توسعه علمی، خودآگاهی و آگاهی های جنسیتی در آنان شده به طوری که مشارکت در همه حوزه ها را هم حق و هم وظیفه خود می دانند.

آمدی افزود: زنان در هر زمینه ای عامل تغییر و حامل استراتژی و راهبرد هستند؛ و در انجام این امور فرآیند محورند و نه نتیجه محور به همین دلیل مشارکت آنان جهت نیل به توسعه پایدار ضروریست.

وی تاکید کرد: اگر بخش اول توسعه پایدار که تولید ثروت است، توسط مردان آغاز می شود بخش دوم و سوم که توزیع عادلانه ثروت و حفظ محیط زیست است با تلاش زنان پایدار می شود، بنابراین استفاده از دیدگاههای زنان و مدیریت فرآیند محور آنان ضروریست.

این فعال جامعه مدنی اشاره کرد: زنان نقش مهمی در دور کردن جامعه از خشونت های فکری و علمی و ایجاد صلح در درون و برون کشور و جامعه دارند و در این میان سازمانهای غیر دولتی زنان فرصتی بی بدیل برای دسترسی به توسعه پایدار در کشور هستند.

آمدی با اشاره به ۵ مطالبه سازمانهای مردم نهاد زنان گفت: ایجاد ساز و کاری برای استفاده از مشورت، رصد و پایش زنان مانند اختصاص جایگاهی برای سازمانهای غیر دولتی زنان در شوراهای تصمیم گیری، مدیریت علمی درحوزه زنان و قطع حرکتهای غیر علمی مقطعی و انفعالی در این حوزه، ایجاد ساز و کارهای حمایتی برای فعال شدن توانمندی های زنان به ویژه در عرصه اقتصاد و اشتغال، ایجاد یک اتاق فکر تخصصی درحوزه زنان، استفاده از دستاوردهای سازمان های غیر دولتی زنان از جمله مطالبات ما است.

رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات زنان عدم استفاده از توانمندی های زنان در عرصه اقتصاد و اشتغال را زنده به گور کردن دانایی دانست و افزود: ضرورت دارد در اتاق فکر تخصصی حوزه زنان علاوه بر زنان از مردان خردمندی که از جایگاه برابر انسانی به زنان می نگرند، استفاده شود.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا