گوناگون

نشریات زنان امروز و تهران امروز مجرم شناخته شدند

به نقل از خبر آنلاین دادگاه رسیدگی به اتهامات روزنامه تهران امروز، نشریه افکار، ورزشی گل و زنان امروز در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی کشکولی و با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد. سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات بیان کرد: نشریه زنان امروز نیز به اتهام استفاده ابزاری از تصاویر زنان با اکثریت آراء مجرم شناخته و با اکثریت آراء مستحق تخفیف دانسته شد. سخنگوی هیات منصفه مطبوعات گفت: نشریه تهران امروز به اتهام انتشار حکم غیر قطعی دادگاه با اکثریت آراء مجرم شناخته و با اکثریت آراء مستحق تخفیف دانسته شد…

علی اکبرکسائیان گفت: نشریه افکار نیز بابت نشر مطالب خلاف واقع به اتفاق آراء مجرم شناخته شد و بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام با اکثریت آراء مجرم شناخته شد.همچنین هئیت منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آراء متهم را مستحق تخفیف ندانست. او ادامه داد: نشریه ورزشی گل بابت نشر مطالب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر با اکثریت آراء مجرم شناخته و با اکثریت آراء مستحق تخفیف دانسته شد.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا