گوناگون

۲۴ درصد خانوارهای ایرانی فرد شاغلی ندارند!

مقاله درمورد بیکاری > اشتغال و بیکاری …طبق یافته‌های فوق سهم افراد شاغل و محصل در مقایسه با سال قبل کاهش و سهم افراد بیکار و با درآمد بدون کار افزایش داشته است. ضمناً سهم افراد خانه دار و افرادی که در سایر گروه‌ها طبقه بندی شده‌اند در مقایسه با سال قبل تقریباً بدون تغییر بوده است…

بانک مرکزی اعلام کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته ۲۴ درصد خانوارهای ایرانی بدون هیچ فرد شاغل، معادل ۵۷ درصد دارای یک نفر شاغل، ۱۵. ۵ درصد دارای دو نفر شاغل و ۳. ۵ درصد دارای سه نفر شاغل و بیشتر بوده‌اند.

به گزارش ایرنا، براساس نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال ۹۲، درصد خانوارهای بدون فرد شاغل و با سه نفر شاغل در مقایسه با سال ۹۱ بیشتر و درصد خانوارهای با یک نفر شاغل و با دو نفر شاغل کاهش یافته است.

نتایج این بررسی گویای آن است که در بین افراد شش ساله و بیشتر خانوار‌ها ۳۰. ۶ درصد شاغل، ۴. ۱ درصد بیکار، ۱۰۴ درصد با درآمد بدون کار، ۲۳. ۲ محصل، ۲۷. ۴ درصد خانه دار و ۴. ۳ درصد متعلق به سایر گروه‌ها بوده‌اند.

طبق یافته‌های فوق سهم افراد شاغل و محصل در مقایسه با سال قبل کاهش و سهم افراد بیکار و با درآمد بدون کار افزایش داشته است. ضمناً سهم افراد خانه دار و افرادی که در سایر گروه‌ها طبقه بندی شده‌اند در مقایسه با سال قبل تقریباً بدون تغییر بوده است.

بررسی مزبور نشان می‌دهد که در بین اعضای مذکر شش ساله و بیشتر خانوار‌ها، ۵۲ درصد شاغل، ۶. ۱ درصد بیکار، ۱۲. ۶ درصد با درآمد بدون کار، ۲۳. ۷ درصد محصل و ۵. ۶ درصد مربوط به سایر گروه‌ها بوده‌اند.

این نتایج نشان می‌دهد که درصد افراد مذکر شاغل، بیکار و محصل نسبت به سال قبل کاهش و درصد افراد با درآمد بدون کار و افرادی که در سایر گروه‌ها طبقه بندی شده‌اند، افزایش داشته است.

در بین اعضای مؤنث شش ساله و بیشتر خانوار‌ها، سهم افراد بیکار، شاغل، خانه دار و محصل با درآمد بدون کار ۹. ۱ درصد، ۲. ۱ درصد، ۸ درصد، ۲۲. ۷ درصد و ۵۵. ۱ درصد بوده است.

سهام مشابه در سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۹. ۰، ۱. ۹، ۸، ۲۳. ۱ و ۵۵ درصد بوده است.

توزیع افراد شاغل خانوار‌ها بر حسب رشته فعالیت اصلی محل کار در سال ۱۳۹۲ گویای آن است که ۳. ۸ درصد در بخش کشاورزی، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری، ۱۷. ۸ درصد در بخش صنعت و معدن، ۰. ۸ درصد در بخش برق، آب و گاز، ۱۵. ۳ درصد در بخش ساختمان، ۲۲. ۴ درصد در بخش عمده فروشی، خرده فروشی هتلداری و رستوران، ۱۱. ۷ درصد در بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، ۷. ۱ درصد در بخش خدمات مالی، بیمه، ملکی، حقوقی و تجاری، ۲۱. ۱ درصد در بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی شاغل بوده‌اند.

در سال مورد بررسی توزیع افراد شاغل خانوار‌ها بر حسب میزان سواد و رشته فعالیت محل کار نشان می‌دهد که بیشترین تعداد افراد شاغل بی‌سواد با سهمی معادل ۱. ۵ درصد در بخش ساختمان، بیشترین تعداد افراد قادر به خواندن و نوشتن با سهمی معادل ۰. ۴ درصد در بخش عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران، بیشترین تعداد افراد با تحصیلات ابتدایی با سهمی معادل ۳. ۵ درصد در هر یک از دو بخش ساختمان و عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران و بیشترین تعداد افراد دارا ی تحصیلات راهنمایی و متوسطه با سهمی معادل۱۳. ۷ درصد در بخش عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران اشتغال داشته‌اند.

بیشترین تعداد افراد شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی نیز با سهمی معادل ۱۳. ۳ درصد در بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی به کار اشتغال داشته‌اند.

بررسی مزبور نشان می‌دهد که ۶. ۱ درصد از اعضای شاغل خانوار‌ها کارفرما ۳۲. ۲ درصد کارکن مستقل، ۱۷. ۶ درصد کارکن مؤسسات دولتی و عمومی، ۴۱. ۹ درصد کارکن مؤسسات خصوصی، ۰. ۱ درصد کارکن موسسات تعاونی و ۲ درصد کارکن فامیلی و کارآموز بدون مزد بوده‌اند.

یادآور می‌شود بررسی از هزینه و درآمد خانوارهای ساکن در مناطق شهری ایران برای سال ۹۲ در ۷۹ شهر و با مراجعه به ۱۲۳۰۰ خانوار نمونه انجام شده است.

ایرنا

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا