گوناگون

خشکسالی سال ۹۴ شدیدتر خواهد بود

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این مطلب که خشکسالی سال اینده شدیدتر خواهد بود،درخصوص سوال خود از وزیرجهادکشاورزی،گفت: چرا تاکنون وزارت جهادکشاورزی به افزایش بهره وری کشت درکشور با توجه به بحران های فراروی کشاورزی و اقتصاد ملی اقدام نمی کند؟

وی ،با اشاره به بحران خشکسالی درکشور،تصریح کرد: به دلیل کاهش میزان بارندگی در هرسال، بحران خشکسالی در کشور رو به افزایش است،به طوری که بحران خشکسالی امسال نسبت به چندسال گذشته بسیار شدیدتر است. قادرمرزی،تاکیدکرد: متاسفانه به دلیل استفاده بیش از حدمنابع آب و خاک، دربرخی نقاط کشورشاهد فرسایش خاک کشاورزی و افت شدید سطح آب های زیرزمینی هستیم.

او،با انتقاد از هدررفت منابع آب و خاک در بخش کشاورزی،ادامه داد: بهره وری بخش کشاورزی بسیارپایین است به طوری که درحال حاضر بخش کشاورزی حتی توان نگهداری جمعیت شاغل خود را هم ندارد.عضو کمیسیون عمران مجلس،گفت: پایین بودن بهره وری بخش کشاورزی باعث مهاجرت از این بخش شده به همین دلیل که لازم است وزیر جهادکشاورزی به عنوان متولی بخش کشاورزی کشور پاسخگو باشد.
ایسکانیوز

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا