فرهنگی

راه

موجمال: راه / همین است / به پیش! / توتنها نیستی / پایت را برروی جسد های فرسوده / غرقه درباتلاق تیرۀ سازش بگذاروبگذر / راه درست است / راه همین است / من بردۀ سلیم حقیقتم / کلاغ وموش وستاره وکرم شبتاب نیز همینرا تصدیق میکنند / به پیش میروم / با امیدی که گرمم میکند / آینده / لبخند میزند که بیا

نردبانی #۶

راه

همین بود

جزاین نه

که نه

نه

نه

کلاغ هوشیارهمین را

غارغارفرمود

موش نقب زن

دندانهای خسته اش را بهم کوفت

تاق تاق تاق

نیشخندید

که

همین است وجزاین نه

کرم شبتاب

چشمک زد

که آری

آری

آری

راه

همین بود وجز این نه

که نه

نه

نه

ستارۀ سرخ سحری چشمکش را تکثیر کرد

پنجه ای فولادین

خشک

بی حس

بی عاطفه

بر پشتم کوفت

که: بازگشتی نه

نه

که نه

در پس هرگام

دیوارچین

چینه شد

که در این راه

تنها میتوانی پیش را پی کنی

طی کنی

راه بازگشتی

نه

*

فریادی

خفه

خسته

خارج

گلویم را

خراشید وخروشید وخروجیدوشورید

که: خسسسسته ام

پنجِۀ آهنین،

بر کمرم کوفت

هی زدکه: ایستادن ممنوع!

مرد، برشانه های غول اراده ات

قدراست کن

برخیز

برو

به جلو

با گام های استوار

اگر کسی شکست

افتاد

خم شد

یامُرد

چه باک

رونده نارواست

راه، روا

اگرچه سخت

همین است وجزاین نه

*

دیوار چین

ازنو

دریک چشم برهم زدنی

درپسم

سر برافراشت

دورنما- منظرۀ گذشته کورشد

راه بازگشت

بسته

*

راه

تاریک

باریک

لغزنده

سنگلاخی، خونین،

دراااازبود

افتادن همان ومردن همان

فریاد خسته

درهردم

هروادم

به آهنگ شلپ شلپ گامهایم

میخروجید ونوت خارج مینواخت

*

نالیدم که: آخر، روی زمین گرد، مگرنه اینکه با هزاران راه وکوره راه وکژراهه، ازهر نقطه که آغاز کنی به همان نقطه میرسی.

یک پایان که بیشتر نیست؟

*

پنجۀ حقیقت فولادین

ستون فقراتم را چلاند

کمرم راراست کردکه: فریب نخور، شک، سفسطه میزاید، سفسطه حقیقت را میآلاید، دروغ را وسوسه میکند. یقینت را میشکند

پای پویش راخم

. درباتلاق سازشی که معنای دیگرمرگ است فرو میغلتی

دفن میشوی

بی کمترین مراسم تدفین

امید را به پا

راه

همین است

به پیش!

توتنها نیستی

پایت را برروی جسد های فرسوده

غرقه درباتلاق تیرۀ سازش بگذاروبگذر

راه درست است

راه همین است

*

من بردۀ سلیم حقیقتم

کلاغ وموش وستاره وکرم شبتاب نیز همینرا تصدیق میکنند

به پیش میروم

با امیدی که گرمم میکند

آینده

لبخند میزند که بیا

 

۱۹.۰۱.۱۵

 موجمال

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا