دیدگاه‌ها

اسلام سیاسی فقاهتی و چگونگی طرد آن

ناهید مذکوری: اسلام سیاسی برتفکیک ناپذیری دین وسیاست تاکید کرده ومدعی است که اسلام از نظریه های جامع در باره دولت و سیاست برخور دار است و گویا به دلیل تکیه بر وی از دیگر نظریه های سیاسی متکی بر خرد انسانی، برتر است.

به لنین گفتند:”کشیشی میخواهد عضو حزب ما بشود! گفت:اشکالی ندارد,ما با فقروجهل مبارزه میکنیم,اگر موافق است ومخالفتی ندارد مشکلی نیست.”

نظام امپریالیسم موجود یا برده داری نوین-در راستای منافع دراز مدتشانخدا راکه میتواند مجوزی به اتحاد انسانهای ستم باشد-می کشند- وفرقه های نوظهور ونفاق افکن-برای پیشگیری وتلاشی اتحاد ۹۹%ها برعلیه ۱% ها توسعه میدهند- باور به خدا – باور به مهرورزی-باور به سیاست راستی و درستکاری –وباور بخدا متضمن افزایش معنویت –در روابط اجتماعی است,باور به خدا بی ضرر اما باور به ادیان-بر اساس تمام تجربه های طول تاریخ ستم, سمی وهولناک ومانع از حصول آزادی,عدالت جهانی و مانع از استقرار روابط انسانیست.

از اهمیت داشتن مذهب در انقلاب ایران ونقش نیروهای چپ ودگر اندیش در این برهه تاریخی نیازی به توضیح نیست. بیش از سه دهه حاکمیت استبداد مذهبی که به نوبه خود در تاریخ معاصر بی نظیر میباشد,بر اهمیت این مسئله میافزاید.

ولادیمیرایلیچ لنین در بحبوحه انقلاب ۱۹۰۵در مقاله ای کوتاه نوشت,انقلابی که با تظاهرات میلیونی توده های روسیه شروع شد, در ابتدا آن مردم عکس “مریم مقدس”را در دستان خویش داشتند . وی این مقاله را در نشریه “نووایا ژیزن”(زندگی نوین)منتشرنمود.

برخورد مارکسیستی لنین در این مقاله به مسئله مذهب میتواند راهنمای مهمی برای مارکسیستها و کمونیستهای ایرانی باشد وناصحیح بودن بسیاری از گرایشات رایج در چپ را عیان تر از پیش سازد.علیرغم شباهتهای مذهبی روسیه قرن بیستم با ایران زمان انقلاب وشرایط کنونی حاکم در میهنمان چالشهای بزرگی را پیش رو میاورد که لازم بر تامل فکریست,حاکمیت کنونی بر پایه استثمار طیقه کارگر وتوده های وسیع به دست اقلیتی کوچک,از زمینداران و طبقه سرمایه داری (انگلی)بنا گشته و جامعه برده داری نوینی را بوجود آورده ,چرا که کارگران “آزادی”که تمام عمرشان برای سرمایه داران کار میکنند وفقط “حق دریافت”وسائل امرار معاشی را دارند چون بردگانی هستند که سود تولید می کنند وبرای حفظ ودوام بردگی سرمایه داری ضروری هستند. سرکوب اقتصادی کارگران انواع سرکوب سیاسی و تحقیراجتماعی را پیش میکشد وزندگی معنوی و اخلاقی توده ها را زوال میدهد وتیره و تار میکند ,واین موضوع شاید بتواند کارگران را پس از سر نگونی سرمایه داری آزاد واز شر فقر ,بیکاری وسرکوب رهائی بخشد.

مذهب یکی از انواع سرکوب های معنویست که همه جا بر دوش توده های مردمی که زیر بار کار دائمی و نیاز و انزوا میباشند سنگینی میکند . در چنین شرایط بحرا نی است که نیرو ها بر ضد حاکمیت بر میخیزند . .با

مروری کوتاه بتاریخ میهنمان واقف میگردیم که مذهب شیعه وروحانیت نقش مهم وعمده ای را در زندگی سیاسی و اقتصادی واجتماعی کشورمان ایفا نموده . روحانیت با تصاحب املاک موقوفه قشر خاصی از زمینداران فئودال را تشکیل میداد “مرجع روحانیت یعنی مجتهد ین وعلما”نقش مراجع قانونگذاری را ایفا نموده و از قوانین خاص قران ,شرعیات و احادیث استفاده و با شرایط خاص تطبیق میدادند. امور قضائی (مانندامور وراثت ,ازدواج وطلاق,تجارت و سایر کارها)بر پایه اصول مذهبی وشریعات بنا نهاده شده ودر دست روحانیون متمرکز بود.روحانیون برای استحکام نفوذ و موقعیت خود از رسم بست نشینی استفاده میکردند,این رسم به افراد اجازه میداد تا بخاطر فرار از تعقیب مامورین ,در مساجد واما کن مقدسه وخانه های مجتهدین به بست بنشینند. نظارت بر مدارس ومراکز آموزشی وعلمی و کنترل آنها نیز در دست روحانیون متمرکز شده بود, بدین ترتیب مراجع روحانی از نفوذ واقتدار بسیاری بر خوردار بودند ودر اداره مملکت دخالت میکردند ,در اواخر قرن نوزدهم بعضی اصلاحات حقوقی و مدنی بوسیله ناصرالدین شاه صورت گرفت, از جمله دربار اروپائی شد واز نفوذ محاکم دینی روحانیون کاسته گردید وهمین عوامل میان در باریان اختلاف بوجود آورد.

وضع قشر پائینی روحانیون با اقشار بالائی وممتاز آنها تفاوت زیادی داشت .قشر پائینی روحانیون از درآمد موقوفه استفاده نمیکرد ودر آمد آنها از امور قضائی آنقدر ها قابل توجه نبود ,بسیاری از روحانیون وابسته به قشر پائین مجبور بودند بتجارت وپیشه وری بپردازند وحرفه ای پیشه خود نماینداما قشر پائین روحانیون از نظر وضع اقتصادی واجتماعی خود به اقشار دمکراتیک ومترقی آن عصر نزدیکتر بود.

این عوامل در انقلاب مشروطیت نقش عمده ای را ایفا نمود ولی در زمان سلطنت رضا شاه در ایران بنا به شرایطی که کشورهای اروپائی بخصوص انگلیس در بوجود آوردن تجد د بوجود آورده بودند ارتباط با روحانیت در حد جدی ای تغیر نمود .در این دوره بخش زیادی از روحانیون را به قم فرستاده واجازه فتوا را از آنان سلب نمودند و گاه حتی لباس روحانیت را از آنان کنده وزنان را به ترک حجاب کشاندند .”این الگواز جمهوری نوین ترکیه به رهبری آتا ترک نمونه برداری شد.,اما بخش دیگر روحانیت به حکومت سلطنطی رضا شاه پیوسته ودر اصلاح دین فعالیت میکردند.

حمایت دولت پهلوی از روحانیون تحت لوای اصلاح دردین که یکی از حامیانش را”شریعت سنگجی “که داعیه اصلاح دین ومذهب را داشته است میتوان نام برد .احمد کسروی مورخ معروف نیز در مبارزه با تشیع ودین ,فعالیت های فراوانی از خود نشان داد.

اما طرفداری رضا شاه از مذهب و تظاهر وی به سنت شیعی وفتنه وهابیون در حجاز بر ضد ارزشها ونمادهای شیعی وفشار انگلیس وملک فیصل به شیعیان وعلمای عراق سه عامل مهم بود که عموم روحانیت ,به جز عده ای مانند “مدرس”ظهور رضا شاه را به فال نیک می انگاشتند, رضا خان در مقابل جنایات وهابیون در مدینه سه روز را تعطیل عمومی اعلام کرد ومقدم مراجع تبعیدی ازعتبات را گرامی داشت ,بدیهی است که وی این اعمال را بخاطر کسب وجهه انجام میداد نه از روی اخلاص ,چنانکه وی قبل از ماه رمضان سید محمد رضا خراسانی واعظ را احضار کرد تا روی منبر بنفع او صحبت کند ,وی قبول نکرد ,روز چهارم ماه رمضان در حالیکه در بالای منبر مشغول وعظ بود ,نامه ای باو دادند که “حق منبر رفتن ندارد”

پس از برکناری رضا شاه وروی کار آمدن محمد رضا شاه در ۲۵شهریور ۱۳۲۰در ایران رویدادهای زیادی اتفاق میافتد .از جمله این اتفاقات مهم در دهه سی مصادف با اوجگیری جنبش ملی شدن نفت است .که با تصویب قانون ۹ماده ای اصل “ملی شدن صنعت نفت “در سال ۱۳۳۰وسپس اظهار تمایل مجلس به نخست وزیری مصدق در هفتم اردیبهشت ماه,که برای نخستین بار ,دولتی روی کار آمد که آشکارا رنگ ضد استبدادی و ضد استعماری داشت ,با تهدید دولت انگلیس با استفاده از نیروی نظامی با اینکه حزب توده ایران همه توان خود را در دفاع از دولت دکتر مصدق به کار انداخته بود وزمینه های ایجاد یک جبهه مردمی در حمایت از این جنبش ملی پدید آمده بود این تلاشها با خرابکاری نیروهای ارتجاعی واتحاد عمل بقائی_زاهدی ونقش متزلزل نیروهای مذهبی مانند آیت الئه کاشانی ,سر انجام در مر حله ای به نتیجه دلخواه نرسید ودر بار توانست دولت مصدق را در ۲۶ تیر ماه ۱۳۳۱وادار به استعفا کند.

در بین دهه چهل وپنجاه شمسی همراه با رشد سرمایه داری در ایران ,رشد نسبی صنایع ,باعث افزایش خود بزرگ بینی شاه گردید ,در گزارشی عنوان میشود که شاه خود را “دارای یک ماموریت الهی “برای اداره کشورش دانست ,بدنبال این پیشرفت شاه سیاستهای سختی علیه نیروهای چپ گرا ومیانه رو پیش گرفت ,او معتقد بود که روحانیت (بغیر از طرفداران خمینی)متحدان مورد اعتماد در جنگ علیه کمونیسم وملی گرائی سکولار میباشند, تا اینکه پس از اصلاحات ارضی تغیرات ویژه ای در این قشر بوجود آمده ودر نقش روحانیون در زندگی اجتماعی وسیاسی کشور تغیراتی روی میدهد ,پروسه های اجتماعی واقتصادی در کشور ,اصلاحات ناتمام ارضی و دگرگونیها در زندگی سیاسی واجتماعی موجب تضعیف نفوذ مذهب وروحانیون که در گذشته تاریخی ایران نقش مهمی داشتند میگردد. بخش ارتجاعی روحانیون هم به اتفاق نیروهای ارتجاعی ملاکان از ناخرسندی قشرهای وسیع زحمتکشان که نارضایتیشان علیرغم اقدامات رفرمیستی رژیم هر روز بیشتر میشد استفاده میکردند.آنها از نفوذ عمیق اندیشه های مذهبی در میان توده های زحمتکش _اعتبار خمینی و وحدت عمل نیروهای مختلف مذهبی در آغاز انقلاب ,بعنوان یکی از عوامل عمده با هشیاری دقت خاص بکار گرفته و نیروهای دگر اندیش را باز میداشتند.

مروری کوتاه به دوران صفویه

بدلیل ریشه یابی بیشتر مذهب شیعه به این زمان باز گشتیم تا شناخت بیشتری از موضوع بعمل آید.

باور ها سیاست وایدئولوژی صفویان به شیعه ۱۲امامی,تاثیر ژرفی در شکل دادن ایران امروزی داشت ,گویا شیعه فقاهتی در این مرحله زمانی شکل یافت,که اصفهان به پایتخت مشهور امپراطوری صفویه تبدیل گشت وپدیده روحانی و فقیه در اصفهان نمودار گشت وعلمای شیعی عرب به ایران دعوت شدند .

بر اساس آنچه که در کتابهای سفرنامه نویسان اروپائی آمده است میتوان گفت که شیعه صفوی دو مرحله کاملا متمایز دارد

مرحله اول -دین ومذهب علوی,عرفانی وآئین جوانمردی است, وحتی رهبران صوفی صفوی اگرچه به زیارت امامان وپیران طریقت اهمیت زیادی میدادند اما آنها بیشتر علوی بودند وایمان را در باطن وقلبی میدانستند ونه عبادت های ظاهری (صو فی ها وعلویان ترکیه وسوریه) امروزی هنوزهمان اعتقادات را دارند.

مرحله دوم -که بیشتر از طرف شاه اسماعیل رایج گردیده همین نوع شیعه فقاهتی میباشد که در حال حاضر اکثریت روحانیت ایران به آن معتقدند .رسول جعفریان ,مدرس دانشگاه تهران تلاش کرده تا با نگرشی تاریخی نشان دهد که دولت صفویه چگونه از مفهوم منجی وارتباط با امام زمان سوء استفاده کرده است.از نظر نویسنده کتاب ,اساسی ترین دلیل برای چنین استفاده ای را میتوان تلاش سلاطین برای مشروعیت دادن به حکومتشان در برابر فقها دانست سلاطین شخصا در زمان صفویه در تلاش بودند تا هژمونی غالب را در اختیار بگیرند ,ولذا مجبور بودند که سلطنت خودشان را به عنوان سلطنطی که از طرف امام زمان منصوب شده است معرفی نمایند. اسناد اصلی که در زمان صفویه برای توجیه ارتباط شاه اسماعیل وشاه عبا س صفوی با امام زمان ارائه شده حدیثی بوده است,این حدیث هم در کتاب “امالی وهم در بحارالانوار “ذکر گردیده. در واقع پخش احادیث دوران صفوی شباهت سخنان محمد رضا شاه را بخاطر هر خواننده ای میاورد ,آنها برای قانونی کردن حکومت خویش از اعتقادات مردمی استفاده مینمودند تا بر مسند قدرت باقی مانند .

پس از فروپاشی سلطنت محمد رضا شاه وانقلاب مردمی در تاریخ۱۳۵۷وحاکمیت جمهوری اسلامی ,اینبار توسعه و تبلیغات افکار مذهبی توسط خمینی وروحانیت همراه با وی رو به افزایش نهاد .تا جا ئیکه خمینی در سخنرانی ای چنین میگوید “این انبیا بودند که توده ها را بیدار میکردند بر ضد دولتها”ودر واقع لوث نقش واقعی توده ها در انقلابات مردمی علیه ظلم میباشد,این سخن خمینی را میباید در محک تفاوت اسلام سیاسی با جریان بنیادگرائی قرار داد.

بار معنای واژگان بنیاد گرائی,رادیکالیسم,اسلامگرائی واسلام سیاسی متفاوت است.دالهائی چون بنیاد گرائی دالهائی نسبتا خنثی وفاقد بار منفی هستند,بنیادگرائی سنتی,حرکتی است معترضانه علیه حکام منحرف وخائن که گویا اصول اسلام ,قران,وحدیث را به فراموشی سپرده اند ومانع تطبیق شریعت با موضوعات اجتماعی گردیده اند.

اسلام سیاسی برخلاف بنیادگرایان مدرنیته را بطور کامل نفی نمیکند بلکه میکوشد اسلام را با جامعه مدرن سازگار نشان دهد .اما بنیاد گرایان جنبه های سکولار تمدن غرب را نفی کرده ومشکلات جامعه معاصر را به دوری از دین و معنویت نسبت داده وگویا راه رهائی از آنها را موسل به ارزشهای دینی و بازگشت به اسلام میدانند.اسلام سیاسی که در برابر اسلام سنتی پدید آمده است و به دنیای مدرن تعلق دارد ,اسلام گفتمانی است که هویت اسلامی را در کانون عمل سیاسی قرار میدهد,در گفتمان اسلام سیاسی,اسلام به یک دال برتر تبدیل میشود , مفهوم اسلام سیاسی,بیشتر برای توصیف آن دسته از جریانهای سیاسی اسلامی به کار میرود که خواستار ایجاد حکومتی بر مبنای اصول اسلامی هستند ,بنا بر این اسلام سیاسی گرد مفهوم مرکزی حکومت اسلامی نظم یافته است.

“اسلامگرائی طیفی از رویداد ها یعنی از پیدایش یک ذهنیت اسلامی گرفته تا تلاشی تمام عیار برای باز سازی جامعه مطابق با اصول اسلامی را در بر میگیرد.”

مبانی اسلام سیاسی

۱-اعتقاد به ابعاد فراگیر دین

در اسلام سیاسی ,دین فقط یک اعتقاد نیست بلکه ابعادی فرا گیر تر دارد وتمامی عرصه حیات آدمی را در بر میگیرد

۲-اعتقاد به جدا ناپذیری دین از سیاست

اسلام سیاسی برتفکیک ناپذیری دین وسیاست تاکید کرده ومدعی است که اسلام از نظریه های جامع در باره دولت و سیاست برخور دار است و گویا به دلیل تکیه بر وی از دیگر نظریه های سیاسی متکی بر خرد انسانی ,برتر است.

۳-اعتقاد به تشکیل دولت مدرن بر اساس اسلام

اسلام سیاسی از تغیرهای اسلامی برای تبین و توضیح وضعیت سیاسی جامعه استفاده میکند وباز گشت به اسلام و تشکیل حکومت اسلامی در پی ایجاد نوعی جامعه مدرن است که در کنار بهره گیری از دستاورد های مثبت جامعه غرب هم از آسیبهای آن هم به دور باشد.

انواع مختلف اسلام سیاسی

۱-اسلام سیاسی لیبرال(بازرگان)نماینده این دید گاه میباشد.

۲-اسلام سیاسی چپ که تر کیب اسلام با سوسیالیست را نظر میدهد (علی شریعتی)نظریه پرداز این خط میباشد.

۳-اسلام سیاسی فقاهتی مبنی بر اندیشه های(خمینی)است وبر اصل ولایت فقیه ,فقه و روحانیت بعنوان مفسران اصلی شریعت تاکید میکند.در اسلام سیاسی فقاهتی هم علم فقه نقشی مهم در شناخت قانون های دینی داردهم فقها به عنوان کارشناسان معتبر دینی از جایگاهی خاصی برخودارندو روحانیون تنها مفسران معتبر شریعت به شمار میایند واسلام منهای روحا نیت از دید آنها اسلامی بی محتوا ,انحرافی و……تلقی میشود .کار خمینی از این جهت اهمیّت دارد که وی نه تنها با رژیم پهلوی بطور خاص بلکه با نظم رایج حتی در جهان اسلام بطور عام نیز به مخالفت بر خاست.واسلامگرائی از یک مخالفت ساده وطرح سیاسی به کنار افتاد وبه یک جنبش تبدیل گشت.

بدنبال بزرگ نشان دادن کیش شخصیت خمینی “ولایت فقیه”از طرف هوادارانش که طیف وسیعی را در بر میگرفت و با حمله وسیع ودستگیری نیروهای مترقی از طرف حاکمیت ,امکان مبارزه این نیرو ها را برای از بین بردن نقصها ضعیف گرداند.

اختلافات درون جنبش از جمله عوامل دیگری بود ند که در عمل به نیروهای ارتجاعی برای سرکوب نیروهای مترقی و قبضه کردن قدرت کمک نمودند.

نگرانی نیروهای ارتجاعی اجازه داد تا زیر پوشش برقراری امنیت ساختار ننگین وضد انسانی دستگاه امنیت شاه (ساواک)را دو باره باز سازی کنند ,حوادث بعد از انقلاب نشان میدهد که نیرو های ارتجاعی در اشکال مختلف توانستند برای دورانی طولانی مملکت را آشفته وبحرانی نگه دارند وبدین تر تیب مواضع نیروهای مترقی را در مجموع تضعیف نمایند ,و در سازمانهای ضد مردمی چون سپاه پاسداران وشکل گیری اسلام سیاسی فقاهتی نقش مهمی ایفا کنند خصوصا اعتقادات چند صد ساله انحرافی مذهبی تبلیغی راهم نمیتوان از دیده پوشاند , اعتقاداتی که ما را اکنون زیر سلطه دد منشانه وهراس افکنانه “ولایت فقیه” رو در رو میسازد.ولایت فقیه توانست در دوران جنگ ایران و عراق از فرصت استفاده نموده وبرای استحکام خویش دست به سازمان دهی قوی تری در سپاه پاسداران بزند ,وبا تخصیص بودجه ۱۲۰میلیون تومانی به سپاه از سوی دولت موقت این سازمان را تحکیم بخشد .تا جائی که این سازمان دیگر نیروهای ضد مردمی را هم درخود ادغام نمود . از آن جمله در تاریخ ۱۸فروردین ۱۳۵۸نیروی های بسیج با سپاه پاسداران ادغام شدند وجواد منصوری به عنوان فرمانده سپاه انتخاب شد وبا فاصله اندکی پس از وی عباس آقا زمانی مشهور به(ابو شریف)فرماندهی سپاه وفرماندهی عملیات آن را بعهده گرفت .پس از ادغام ,محسن دقیق دوست وعباس دوز دوزانی در اواخر فروردین ۱۳۵۸به دیدار خمینی در قم رفتند وخواستار استقلال سپاه از دولت موقت شدند.

“مهمترین ماموریت سپاه حفاظت از اسلام فقاهتی است “,این تشکیلات ,گروهان ها وگردانهای عملیاتی را صرفا برای عملیات شهری وحفظ وارتقای امنیت جمهوری اسلامی فقاهتی شکل داد .در هرشهر وشهرستانی,سپاه به تناسب نیروئی که جذب میکرد با وسعت سرزمینی وحساسیت های امنیتی خاصی که آن منطقه داشت ,وضعیت خود را سامان میداد.

سپاه پاسداران شامل ۵ نیرو با ماموریت های متفاوت است:

۱-نیروی زمینی سپاه پاسداران

۲-نیروی هوائی سپاه پاسداران

۳-نیروی دریائی سپاه پاسداران

۴-نیروی مقاومت سپاه پاسداران (بسیج)

۵-نیروی قدس سپاه پاسداران

وهمچنین ستاد مشترک سپاه پاسداران که مسئولیت هماهنگی وفرماندهی نیروهای پنجگانه را بعهده دارد.دو ساختار دیگر در سپاه به نام های حوزه نمایندگی ولایت فقیه وسازمان حفاظت اطلاعات هم وجود دارد که اولی کاملا مستقل از ساختار فرماندهی است ومستقیما زیر نظر ولایت فقیه قرار دارد ودومی نیز تقریبا مستقل از فرماندهی است و فرماندهی آن را ولی فقیه با پیشنهاد فرمانده سپاه انتخاب میکند وفرمانده آن مستقیما با دفتر عمومی حفاظت اطلاعات در دفتر وشخص ولایت فقیه(خامنه ای )مرتبط وبه وی گزارش میدهد.

محمد علی جعفری با دسته بندی تهدیدات علیه جمهوری اسلامی(فقاهتی) به تهدید های نرم ,نیمه سخت (شورش های مردمی بدون سلاح گرم ,تهدیدهای اقتصادی-سیاسی داخلی وخارجی )وسخت (شورش های مسلحانه,جنگ داخلی و خارجی) وظیفه مبارزه با تهدید نرم را به بسیج غیر نظامی ,نیمه سخت را به بسیج نظامی وسخت را به نیروی زمینی سپاه وبسیج نظامی محول میکند.

فعالیت اقتصادی

بر اساس تحقیقات موسسه رند سپاه پاسداران ایران از زمان پایان جنگ ایران وعراق تا کنون با انعقاد ۷۶۵۰ قرارداد از طریق موسسات وابسته به خود فعالیتهای اقتصادی گسترده ای داشته است ,روز آنلاین از تحلیلگران اقتصادی ایران نقل کرده که:در آمد حاصل از فعالیت سپاه در “عر صه های قانونی اقتصاد”تا ۱۲ میلیارد دلار در سال میرسد.البته هیچ گزارش مالی ای در باره فعالیت های اقتصادی سپاه منتشر نمیشود وبودجه آن محرمانه است .گرچه اخیرا باز هم دولت روحانی ۵۰درصد بودجه دولت را در اختیار سپاه قرار داده !وبنا به گفته سازمان(شورای ملی ایران)بودجه سپاه ۶۲%از بودجه نیروهای مسلح ایران را تشکیل میدهد.

این نهاد در حوزه های نفت وگاز ,راه سازی وساخت تونل,کشاورزی ,مخابرات (بعنوان سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران),ساختمان سازی وحتی جراحی های مدرن با لیزر حضور فعال دارد ,به علاوه بادر اختیار داشتن ۴۵%سهام شرکت بهمن در تولید خود روی مزدا شریک است.

فعالیت سیاسی

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دستور سید روح الئه خمینی وسید علی خامنه ای سپاهیان تا هنگامیکه در سازمان سپاه خدمت میکنند حق فعالیت در زمینه های سیاسی کشوری را ندارند .

 

یکی از سازمانهای مهم در سپاه پاسداران سازمان بسیج زنان میباشد.در ویکی پدیا,دانش نامه آزاد چنین می نویسد:

سازمان بسیج جامعه زنان یکی از اقشار ۲۲گانه سازمان بسیج مستضعفین آغاز به کار کرد.روح الئه خمینی شرکت زنان در راهپیمائی ها را باعث تشویق وتقویت حضور مردان در خیابانها ومیدانهای مبارزه میدانست (البته کدام میدان مبارزه ؟جای سئوال است) در چند سال اخیر نام بسیج خواهران به بسیج جامعه زنان تغیر یا فته تا بتواند همه اقشار زنان را در بر گیرد.

تاریخچه

جمهوری اسلامی به طرز موثری زنان را برای پیشبرد برنامه سیاسی مذهبی –اش به حرکت آورد, بایاری از ارگانهای نظارتی زنان بسیاری را برای گشت زدن در خیابانها ونظارت برحجاب استخدام کرده اند .تا سال ۱۹۹۴ ,تعدادزنان بسیجی به ۱۴۷۰۰۰رسید,آنهابطور حرفه ای آموزش نظامی دیده اند .اخیرا واحدی برای مقابله با قیام ایجاد کرده اند .بسیجیان زن حقوق خوب وبیمه درمانی ومسکنی میگیرند.عضویت در بسیج به آنها امکانات آموزشی وشرکت ونقش در عرصه سیاسی علیه نیروهای مترقی زن در جامعه مان را داد آنها نقش باز دارنده نیروهای لیبرال وسکولار را ایفا مینمایند.زنان بسیجی در سرکوب مقاومت زنان وباز داشت فعالین زن در انتخابات نقش عمده ای داشتند.

مینو اصلانی رئیس فعلی بسیج مقاومت زنان میباشد .بسیج زنان در سپاه هر استان یک واحد استانی داشته ودر کل کشور ۱۲۰۰۰پایگاه مقاومت بسیج زنان وبیش از۲۵۰۰گردان الزهرا را اداره میکند ,بسیج خواهران نیروی مقاومت پیش از تبدیل شدن به سازمان بسیج جامعه زنان ۳۱رده در مناطق ,۳۷۲دفتر در نواحی,۷۱۲حوزه مقاومت ۸۱۵۵پایگاه مقاومت و۴۴۰۰گردان الزهرا,۱۵۵۹۸ واحد دانش آموزی,۲۴۷ پایگاه اداری کارمندی ۳۲۶ پایگاه دانشجوئی و۱۵۸پایگاه طلاب را در اجرای ماموریت ها و وظایف محوله جذب ,آموزش,سازماندهی وانسجام برعهده داشت.

اصلانی تعداد بسیجیان زن را بیش از ۵میلیون نفر عنوان میکند این رقم اولین بار در خرداد۱۳۸۷مطرح شده است.دو میلیون نفر از اعضای بسیج زنان را زنان خانه دار تشکیل میدهند ,مقرر شده است تا پایان برنامه پنجم توسعه این تعداد به ۹میلیون نفر افزا یش یابد . در تهران ۵۰%جامعه هدف زنان در بسیج این استان عضو هستند.نسرین مصفا بطور غیر رسمی تعداد اعضای بسیج را بی در نظر گیری شاخه نظامی آن ۸/۱میلیون نفر میداند.

این سازمان خود را گستر ده ترین تشکل جهانی زنان میداند .

بسیج زنان تا کنون ۵۲هزار نفر را در ایران از طریق دوره های متمرکز ,نیمه متمرکز و غیر متمرکز به عنوان “کار شناس عفاف وحجاب”آموزش داده است تا با حضور در مدارس ودانشگاه ها نسل جدید را در این خصوص (بخوانیم باجبار)اقناع کنند.

اعضای بسیج زنان عموما بین ۱۸ تا ۳۶سال سن دارند,تعدادی از آنها از زمان تاسیس بسیج خواهران در آن عضویت داشته ومسن هستند .در سال های اخیر بسیج زنان حتی به سمت جذ ب کودکان ونونهالان هم حرکت کرده است.

اقدامات

راه اندازی وپشتیبانی چهار سایت اینترنتی:طنین یاس,زنان نیوز ,زینبیون,وفراز اندیشه.

.ایجاد پژوهشکده عفاف

.در جریان اتفاقات پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری ودر جریان قتل ندا آقا سلطان گروهی از زنان عضو بسیج با برپائی تظاهراتی در برابر سفارت بریتانیا در تهران خواستار استرداد شاهد قتل ندا اقا سلطان شدند.

.ایجاد شوارای گفتمان سیاسی اجتماعی زنان به منظور تاثیر گذاری در حوزه نخبگان.

.تدوین ۳۵ شاخص “زن طراز انقلاب اسلامی”(بخوانیم اسلام فقاهتی) تا به عنوان منشوری در نظام آموزسی ,تربیتی ,حوزوی وحضور اجتماعی(البته مذهبی فقاهتی)زنان در ایران به کار گرفته شوند.

.تولید نرم افزار “نقش زنان کشته شده “در جنگ ایران وعراق.

.تربیت کارشناسان عفاف وحجاب (که البته به عملیات این گروه اکثریت زنان ستم دیده مان آشنائی فراوان دارند)

بسیج یکی از شاخه های فعال سپاه پاسداران میباشد که همواره بسیاری از سرکوب ها وکنترل ها را اعمال نموده , بتازگی و با پشتیبانی سپاه پاسداران وارد مرحله ای تازه از تحریکات جدید شده است ,اخبار متعددی از ورود عرصه اقتصادی شدن بسیج در سطح گسترده ای منتشر گردیده که قابل تامل میباشد.

بنا به انتشارات سایت کلمه ”

کشور تحت تیول سپاه است .سیاست وامنیت در این نهاد تعین وکنترل میگردد.پولدار ترین سایت ها وخبرگزاری های کشور را در اختیادارد و به کسی هم پاسخگو نیست ”

شواهد نشان میدهد که ما هم اکنون با ایرانی زیر سلطه واقتدار حکومت”قانون الهی” با شیوه های تبه کارانه ,هراس افکن,وسرکوبگر روبرو هستیم.گنجاندن “اصل ولایت فقیه”با پشتیبانی سپاه رعب و وحشت در حکم اصل تامین کننده حاکمیت روحانیون بر حیات سیاسی کشور _ودر قانون اساسی جمهوری اسلامی,نشانه روشن این تحمیل میباشد. نیروهای ا رتجاعی درون وبیرون از حاکمیت ,برای منحرف کردن انقلاب از مسیر مردمی وترقیخواهانه آن ,همه تلاش خود را بکار بردند ,امپریالیسم جهانی نیز که سخت نگران اثر گذاری انقلاب بهمن در کل منطقه,وبخصوص بر رژیم های ارتجاعی حاشیه خلیج فارس بود,از هیچ تلاشی برای در هم شکستن انقلاب وبه شکست کشاندن آن خود داری نکرد .

نیروهائی که حاکمیت را در روندی کوتاه قبضه کردند ,خیلی زود خصلت انحصار گرایانه وارتجاعی خود را در شکل یورش به نیروها ی ترقیخواه ,دستگیری وشکنجه آنها ,بستن روزنامه ها,تثبیت احکام فقاهتی ضد زن وزندان کردن کارگران و…..نشان دادند.ما امروز در مقابل این واقعیتیم که از یک سو حمله وسیعی از طرف نیروهای انحصار طلب راست برای سرکوب آزادی ودردرجه اول آزادی نیروهای راسین انقلابی چپ وحتی بخشی از معتقدین دینی که زیر پرچم اعتقادی مبارزه میکنند ,آغاز گردیده.

چنین میتوان مطرح نمود که روند چرخش به راست ودر فرجام,شکست انقلاب بهمن ۵۷گذار بسیار پیچیده ای است که هنوز به برسی وپژوهش بیشتر نیاز مند است ,اما آنچه مسلم است و میتوان بیان کرد این است که اعتلاف نیروهای مذهبی شرکت کننده در انقلاب با وجود نا همگونی طبقاتی وداشتن نظر های متفاوت در باره انقلاب وسرنوشت آن به طور عمده ظرفیت عملی کردن آرمانهای مردمی انقلاب را نداشتند .

وجود شعا رها ی پوچ در زمینه توجه به حقوق “کوخ نشینان “از سوی خمینی ,بیهوده گوئی ای بیش نبوده وبا خواست نیروها وآرمانهای مردمی توده های شرکت کننده در انقلاب همخوانی نداشت ,ویورش وحشیانه به آزادی ها وحقوق دمکراتیک مردم,از جمله دستگیری وسیع ,شکنجه و اعدام های گروهی ,باز گذاشتن دست بورژوازی تجاری (بازاریان)به غارت کشور ,وطرح قوانین ارتجاعی برضد کارگران ,زنان ,و زحمتکشان وروشنفکران جامعه (از جمله قانون توکلی وقانون قصاص)وغیره اقداماتی بودند که از سوی حاکمیت در جهت سرکوب کامل انقلاب و باز گرداندن کشور به دوران پلیسی –دیکتاتوری قبل از انقلاب یعنی دوره هزاره سوم میلادی که ایران کشوریست اسیر د یکتاتوری سرمایه داری بزرگ با رو بنای مذهبی باز گرداند.

ادامه رژیم ولایت فقیه بعنوان نماد تمر کز قدرت سیاسی اش دیکتاتور ی وسد اساسی حرکت ایران بسمت پیشرفت اجتماعی –اقتصادی ودستیابی به حقوق و آزادی های دموکراتیک و عدالت اجتماعیست .وجود میلیونها تن بیکار و بسر بردن ده ها میلیون نفر از شهر وندان در فقر ومحرومیت اقتصادی ,اقتصاد تک محصولی نبود صنعت های پایه ای برای نجات کشور از وابستگی ,محروم بودن اکثریت عظیم جامعه از حقوق وآزادی های مدنی ودموکراتیک ,نقض وحشیانه حقوق اقلیتهای ملی و مذهبی وزنان وحاکمیت دیکتاتور وخونریز که آماده است تا به منظور تامین حیات خویش به هر جنایتی دست زند ,بخشی از دستاوردهای جمهوری اسلامی فقاهتی برای مردم میهن ماست

وجود چنین شراطی است که ضرورت تشکیل یک جبهه واحد ضد دیکتاتوری را بر ما واجب مینماید تا هرچه نیرومند تردر راه “طرد رژیم ولایت فقیه “مبارزه نموده تا بتوانیم از اهداف انسانی آزادی ,استقلال ,صلح,وعدالت اجتماعی برخوردار گردیم. ” جبهه واحد در مقام ستاد مشترک توده ها در مبارزه بر ضد استبداد,با توجه به شرایط و روند تحول ها , تاکتیک های مبارزه بر اساس توافق مشترک نیروهای شرکت کننده در آن.

تهیه و نگارش: ناهید مذکوری

استفاده ازمنابع : سایت کلمه ,سایت لبیک , برنامه نوین حزب توده ایران ,نامه مردم شماره ۹۵۹ نشریه دنیا شماره ۱۳۷۲

اثارمنتخب لنین درباره مذهب,تاریخ مذهب در دوران صفویه وپهلوی و استفاده از ویکپیدیا در باره سپاه پاساداران وبسیج زنان

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا