گوناگون

حمایت کانون نویسندگان ایران از خواست های معلمان، پرستاران و کارگران

• کانون نویسندگان ایران ضمن حمایت از خواست های بحق این زحمت کشان خواهان آزادی فعالیت تشکل های مستقل آن هاست …

شرایط زندگی مزدبگیران درایران روز به روز دشوارتر می شود و فاصله میان دریافتی آنها و آهنگ تورم هر دم فزونی می گیرد. معلمان، پرستاران و کارگران از سختی زیستن در چنین موقعیتی به جان آمده و در روزهای اخیر به اعتراض های گسترده تر دست زده اند.
کانون نویسندگان ایران ضمن حمایت از خواست های بحق این زحمت کشان خواهان آزادی فعالیت تشکل های مستقل آن ها برای دست یابی به حقوق صنفی و انسانی شان است.

کانون نویسندگان ایران
۶ اسفند ۱٣۹٣

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا