گوناگون

بیانیه کانون نویسندگان ایران بمناسبت ۸ مارس

گرامیداشت هشت مارس روز جهانی زن

از آن هشت مارس که زنان کارگر بافنده¬ی نساجی در نیویورک به اعتصاب و اعتراض دست زدند و توسط پلیس سرکوب شدند، نزدیک به یک¬ونیم قرن می¬گذرد. خواست آنها افزایش دستمزد و بهتر شدن شرایط کار بود. در فاصله¬ی این یک¬ونیم قرن زنان در کشورهای مختلف و به درجات گوناگون توانسته¬اند به بخش¬هایی مهم از مطالباتشان دست یابند، با این همه هنوز مورد ستم مضاعف، تبعیض و نابرابری قرار دارند. همین ماهِ پیش بود که در مراسم اسکار یکی از زنان برنده¬ی جایزه از پشت تریبونی که میلیون¬ها تن در سراسر جهان بیننده و شنونده¬ی آن بودند، خواستار برابری دستمزد زنان و مردان شد و مورد تشویق فراوان قرار گرفت. در شرایطی که در کشورهای پیشرفته¬ی صنعتی برابری دستمزد زنان و مردان هنوز از مطالبات جنبش زنان است، می¬توان نتیجه گرفت در دیگر کشورها وضع به مراتب بدتر است. به ویژه در یک سال اخیر نظام واپس¬گرای مردسالار توحش خود را در اوجی تازه به نمایش گذاشت. در مناطق آشوب¬زده¬ی خاورمیانه و آفریقا زنان به اسارت درآمدند، مورد تجاوز جمعی قرار گرفتند و جلوی چشم مردم دنیا ، همچو برده، در بازار خرید و فروش شدند.
در ایران جنبش برابری طلبی زنان که بخشی از جنبش جهانی زن و هشت مارس نماد آن است، حضوری نیرومند و پردامنه دارد. حتی اسید پاشی¬های زنجیره¬ای نتوانست آن را از مطالبات خود که در کلی¬ترین بیان چیزی جز حقوق انسانی و برابری نیست، دور کند. اقشار مختلف زنان به صورت¬های گوناگون مورد ظلم و تبعیض قرار می¬گیرند. از جمله زنان هنرمند همچنان در ابراز هنر خود با موانع و تبعیض¬های بسیار مواجه هستند؛ صدای آنها ممنوع است و مورد انواع و اقسام سانسورها قرار دارند.
هشت مارس روز زنان و مردانی است که به این ستم¬ها و تبعیض¬ها اعتراض دارندو خواهان برابری انسان¬ها در تمامی عرصه¬ها از جمله عرصه¬ی هنر و ادبیات هستند. قوانین و رفتارها باید به نفع این برابری تغییر کند.
کانون نویسندگان ایران هشتم مارس را به تمامی زنان به ویژه زنان نویسنده و هنرمند سراسر جهان تبریک می¬گوید.
کانون نویسندگان ایران

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا