گوناگون

آخرین آمار در مورد نیروی کار ایران

مرکز آمار ایران گزارشی ۴۰۰ صفحه‌ای را در مورد مهم‌ترین شاخص‌های نیروی کار در سال ۹۲ منتشر کرده است که چکیده‌ای از مهم‌ترین آمار ارائه شده در این گزارش به شرح زیر است…

نرخ مشارکت اقتصادی شاخصی است که نشان می‌دهد چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال یعنی شاغل و یا بیکار (در جستجوی کار) هستند. مطابق نتایج به دست آمده در سال ۱۳۹۲، نرخ مشارکت در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۳۷/۶ درصد بوده است. این شاخص در بین مردان ۶۳ درصد و در بین زنان ۱۲/۴ درصد محاسبه شده است.

به گزارش «تأمین۲۴» (tamin۲۴.ir)، همچنین نتایج مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، درصد جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است. به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی ۳۹/۷درصد و در نقاط شهری ۳۶/۹ درصد بوده است.

در صورتی که جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، جمعیت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور ۴۱/۱ درصد به دست می‌آید. این شاخص در بین مردان ۶۹ درصد و در بین زنان ۱۳/۴ درصد، در نقاط شهری ۴۰/۱ و در نقاط روستایی ۸/ ۴۳ درصد به دست می‌آید.

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی نشان می‌دهد، بیشترین نرخ مشارکت (۵۵/۹ درصد) در گروه سنی ۳۴- ۳۰ ساله بوده است. این امر برای زنان و مردان متفاوت است، به نحوی که مردان گروه سنی ۳۹-۳۵ ساله را با ۹۴/۴ درصد و زنان گروه سنی ۲۹- ۲۵ ساله ۲۰/۱ درصد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند.

جمعیت شاغل و بیکار

به گزارش «تأمین۲۴» (tamin۲۴.ir)، گزارش مرکز آمار نشان می دهد در سال ۱۳۹۲، از مجموع ۲۳ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۷۷۲ نفر جمعیت فعال ۶۴-۱۵ ساله، ۸۹/۳ درصد شاغل بوده‌اند. از مجموع این شاغلان، ۱۲/۳ درصد مربوط به گروه سنی ۲۴-۱۵ ساله، ۶۲/۱ درصد مربوط به گروه سنی ۴۴-۲۵ ساله و ۲۵/۵ درصد مربوط به گروه سنی ۶۴- ۴۵ بوده است.

این نسبت‌ها برای مردان به ترتیب ۱۲/۵ درصد، ۶۱/۵ درصد و ۲۶ درصد و برای زنان ۱۱/۶ درصد، ۶۵/۸ درصد و ۲۲/۶ درصد بوده است.

در سال ۱۳۹۲، ۱۰/۷ درصد از جمعیت فعال ۶۴- ۱۵ ساله را بیکاران تشکیل می‌داده‌اند. از مجموع تعداد این بیکاران، ۳۲/۷ درصد مربوط به گروه سنی ۲۴-۱۵ ساله، ۶۰/۱ درصد مربوط به گروه سنی ۴۴-۲۵ ساله و ۷/۲ درصد مربوط به گروه سنی ۶۴- ۴۵ ساله بوده است.

این نسبت‌ها برای مردان به ترتیب ۳۲/۴ درصد، ۵۷/۹ درصد و ۹/۸ درصد و برای زنان ۳۳/۳ درصد و ۱/۷ درصد بوده است.

به گزارش «تأمین۲۴» (tamin۲۴.ir)، در گزارش مرکز آمار ایران مرز میان شاغل و بیکار، هفته‌ای یکساعت کار در طول هفته است. به عبارت دیگر کسی که در طول هفته فقط یکساعت کار می‌کند شاغل محسوب می‌شود.

نرخ بیکاری زنان سه برابر مردان است

در سال ۱۳۹۲، از ۲۳ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۵۵۲ نفر جمعیت که دارای سن ۱۰ سال و بالا‌تر از آن هستند، ۱۰/۴ درصد بیکار بوده‌اند. بالا‌ترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال با ۲۵/۴ درصد و پایین‌ترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی ۶۵ ساله و بیشتر با ۱/۲ درصد بوده است.

نرخ بیکاری در بین مردان ۸/۶ درصد و در بین زنان ۱۹/۸ بوده است. همچنین این نرخ در نقاط شهری ۱۱/۸ درصد و در نقاط روستایی ۷ درصد به دست آمده است.

۳۶ درصد از بیکاران با پرس و جو از آشنایان دنبال کار هستند

در سال ۹۲، از بیکاران ۱۰ ساله و بیشتر، ۳۹/۳ درصد ۱۹ ماه و بیشتر ۰/۱ درصد کمتز از یک ماه بیکار بوده‌اند. در این سال، ۳۵/۹ درصد از اقدامات انجام شده برای جستجوی کار به پرس و جو از دوستان و آشنایان، ۱۹/۴ درصد به درج آگهی در روزنامه‌ها یا مطالعه آگهی‌های استخدام، ۱۲/۶ درصد به ثبت نام در مراکز کاریابی غیردولتی، ۱۱/۵ درصد به تماس با کارفرما و ۹/۸ درصد به ثبت نام یا پیگیری در مراکز خدمات اشتغال وزارت کار اختصاص داشته است.

فقط ۳/۵ درصد از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند

به گزارش «تأمین۲۴» (tamin۲۴.ir)، در مورد بیمه بیکاری و کسانی که از آن در سال ۱۳۹۲ استفاده کرده‌اند، آمار‌ها نشان می‌دهد ۹۶/۵ درصد بیکارانی که قبلاً شاغل بوده‌اند، از بیمه بیکاری استفاده نمی‌کرده‌اند و فقط ۳/۵ درصد آنان از بیمه بیکاری استفاده می‌کرده‌اند.

شایان ذکر است، از بیکاران قبلاً شاغل در بخش کشاورزی ۱/۳ درصد، در بخش صنعت ۵/۳ درصد و در بخش خدمات ۲/۲ درصد از بیمه بیکاری استفاده می‌کرده‌اند.

وضع شغلی؛ سهم ۸۳ درصدی بخش خصوصی!

در سال ۱۳۹۲، از جمعیت شاغل ۱۰ ساله و بیشتر، ۸۲/۹ درصد را کارکنان بخش خصوصی (کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و تعاونی، کارکنان فامیلی بدون مزد) و ۱۷/۱ را مزد و حقوق بگیران بخش عمومی تشکیل می‌داده‌اند.

این نسبت‌ها در جامعه مردان به ترتیب ۸۴/۵ درصد و ۱۵/۵ درصد و در جامعه زنان، ۷۳/۶ درصد و ۲۶/۴ درصد بوده است.

گروه‌های عمده شغلی و بخش‌های عمده فعالیت

در سال ۱۳۹۲، ۲۰/۱ درصد شاغلان در گروه شعلی «ضنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط» مشغول به کار بوده‌اند. همچنین در مرتبه بعدی ۱۵/۹ درصد در گروه شغلی «کارگران ساده» و ۱۵/۲ درصد نیز در گروه شغلی «کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» مشغول به کار بوده‌اند.

در بخش کشاوری گروه «کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» با ۸۲/۴ درصد، در بخش صنعت گروه شغلی «صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط» با ۵۰ درصد و همچنین در بخش خدمات گروه شغلی «کارکنان خدماتی و فروشندگان فروشگاه‌ها و بازار‌ها» با ۲۵/۲ درصد بیشترین درصد از گروه‌های شغلی مربوط را به خود اختصاص داده‌اند.

مدت اشتغال

در سال ۱۳۹۲، مدت اشتغال اصلی، ۱۸/۹ درصد از شاغلان، از ۳ سال تا کمتر از ۶ سال و ۱۴/۶ درصد از یک تا ۳ سال بوده است. که این ارقام به ترتیب برای مردان ۱۸/۸ و ۱۴/۴ درصد و برای زنان ۱۹/۶ و ۱۶/۲ درصد به دست آمده است.

تامین -خسرو صادقی بروجنی

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا