گوناگون

خشونت علیه زنان با دلیل و بی دلیل جایز نیست!

این خشونت و این خشم نباید فراموش شود. گاهی باید خشمگین و عصبانی بود تا این درد سنگین را از سینه برداشت و موقعیت را عوض کرد…

اعتراض جمعی زنان خشمگین افغان اگر ادامه نیابد فرخنده ای دیگر خاکستر می شود، دشواری کار همین جاست.
وقتی زنی مورد خشونت قرار می گیرد، خودش و حامیانش برای اعتراض به خشونت اعمال شده باید دلیل بیاورند و اتهام زدایی کنند. اگر در اصفهان مورد اسیدپاشی قرار می گیرد اول باید ثابت کند که کاری نکرده، نجیب بوده، دانشجو بوده، حجابش ایراد نداشته، مسلمان بوده، …اگر در خانه مورد خشونت قرار بگیرد باید ثابت کند که «مادر بدی نبوده!» عدم تمکین نمی کرده، شوهر نگهدار بوده …، اگر در خیابان های کابل به آتش کشیده می شود، باید ثابت شود که مسلمان بوده، قران را به آتش نکشیده، قاری قران بوده، دیوانه و بیمار روانی نبوده… یعنی «آن دیگری «نبوده که خشونت علیه اش جایز است! در این گفتمان خشونت گر دلیلی برای اعمال خشونت ندارد اما زن قربانی ومعترض و خاکسترشده اول باید رفع اتهام کند، یعنی «کاری نکرده بوده»! … این یعنی اگر نتوانی ثابت شوی همه چیز و همه نوع خشونت جایز است. اگر دیوانه بودی ، یا حتی قران آتش زده بودی یا زن آبرو بر شوهر بودی همه چیز در حق تو جایز است. نه جایز نیست!
خشونت علیه زنان با دلیل و بی دلیل جایز نیست. خشمگین بودن در این زمان ضرورت است!

بر گرفته از فیسبوک پروین ار دلان

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا