گوناگون

فرخنده باد اولِ ماه مه، روزِ جهانیِ کارگر

روزِ جهانی کارگر، روزِ همبستگیِ جهانیِ و پیکارِ مشترکِ کارگران علیه بهره‌کشی و استثمارِ سرمایه را به شما شادباش می‌گوییم…

Bild1


کارگران، فعالینِ سندیکایی و سندیکاهایِ مستقلِ کارگری،

فرا رسیدنِ ۱۱ اردیبهشت، اولِ ماه مه، روزِ جهانی کارگر، روزِ همبستگیِ جهانیِ و پیکارِ مشترکِ کارگران علیه بهره‌کشی و استثمارِ سرمایه را به شما شادباش می‌گوییم. امید است با اتحادِ عمل و دست در دست هم بتوانیم مبارزه سازمان یافته علیه برنامه‌های اقتصادیِ دیکته شده توسطِ نهادهایِ امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانک جهانی، علیه خصوصی سازی، علیه قانونِ ضدِ ملیِ “هدفمندیِ یارانه‌ها”، و برایِ مزدیِ شرافتمندانه و امنیتِ شغلی را تشدید کرده و منافع خود را تأمین کنیم.

http://www.etehadkargar.org/?p=1932

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا