زحمتکشان

دست‌اندازی دولت به منابع مالی تامین اجتماعی

وزارت بهداشت به نمایندگی از دولت تحت پوشش برنامه ادغام منابع صندوق‌ بیمه‌های درمانی؛ به منابع مالی تامین اجتماعی دستبرد می زند.یکی از هدف ها منتفی ساختن بازپرداخت بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به مجموعه سازمان تامین اجتماعی است …

” در طرح تحول سلامت به وزارت بهداشت اجازه داده شده تا در مقام تعیین کننده بهای خدمات درمانی در کشور مسئولیت اداره صندوق های درمانی بیمه‌های اجتماعی را نیز برعهده بگیرد. اکنون وزارت بهداشت تصور می‌کند که حق دارد برای تایمن هزینه‌های درمانی که خود آنها را تعیین می‌کند می توان به منابع صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی نیز دست یابد.”

“ادغام صندوق تامین اجتماعی کاری غیرقانونی است زیرا صندوق تامین اجتماعی صندوقی بین النسلی است که صاحبان آن کارگرانی هستند که ازجیب خود هزینه خدمات و بیمه خود را می­ پردازند. در همین راستا نیز انتقال این سازمان های بیمه ای به وزارت بهداشت می تواند زیان ده و برای ۴۰ میلیون فردی که تحت حمایت این صندوق هستند خطر آفرین باشد.”

“با ادغام صندوق‌های درمانی دیگر در سازمان تامین اجتماعی بازهم این کارگران هستند که باید بار تامین هزینه‌های درمانی کل جامعه را بر دوش بکشند. منابع این صندوق بخشی از حق بیمه کارگران است و بصورت مشغل هر کارگر در زمان اشتغال خود معادل ۹ درصد از مجموع حق بیمه خود را در اختیار این صندوق قرار می‌دهد تا در سالهای اشتغال و بازنشستگی از خدمات درمانی برخوردار شود.”

“دولت باید منابع دیگری برای تامین بودجه بیمه همگانی در نظر بگیرد.این توقع حداقلی جدا از تکلیف دیگری است که دولت در زمینه بازپرداخت بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خود به مجموعه سازمان تامین اجتماعی و جبران قدرت معیشت کارگران دارد.”

گزیده گزارش های ایلنا

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا