چرخانفرهنگی

برنامه نوین حزب توده ایران

برای آگاهی نسل جوان انقلابی میهن که پای در مبارزه با دیکتاتوری برای طرد رژیم ولایت فقیه نهاده است. فقط با اتکا به نیروهای اجتماعی و در دست داشتن یک «برنامه حداقل»می توان با کار سازمان یافته  و صبورانه در سطح جامعه شرایط ذهنی ضروری برای گذار از مرحله استبداد را به صورت موثر پرورانید. در این رابطه برنامه نوین مصوبه کنگره ششم  حزب توده ایران  در بخش «منشوری برای وحدت عمل و آزادی ایران از چنگال  استبداد و دیکتاتوری» به تفصیل مکانیسم های عملی گذار از دیکتاتوری به مر حله دموکراتیک در سطح ملی و در بعدهای سیاسی- اقتصادی و اجتماعی را مورد نطر قرار می دهد

http://www.tudehpartyiran.org/imag…/ketabkhaneh/Barnameh.pdf
http://www.tudehpartyiran.org/…/ketabkhan…/Asnad_6_final.pdf
بدون برپایی اتحادهای وسیع بین نیروهای اجتماعی نماینده قشرها و طبقه های ذینفع در گذر از استبداد ولایت فقیه و پایه ریزی دموکراسی، نمیتوان توازن لازم نیرو برای رویارویی با دیکتاتوری حاکم به وجود آورد. واقعیت این است که، منافع مادی طبقه کارگر، قشرهای زحمتکش، و از جمله لایه های خرده بورژوازی، از جمله اجزایی اند که پشتیبانی اکثریت مردم ازفرایند انجام تغییرهای بنیادی لازم را در کشور ما میسازند.
حزب توده ایران، برنامه خود را که بازتاب شرایط رشد اجتماعی- اقتصادی کشور، و آرمانهای ملی و دموکراتیک توده های وسیع خلق در مرحله مشخص تاریخی کنونی است، عرضه میدارد. حزب توده ایران، همه اعضاء و هواداران خود، همه قشرهای زحمتکش و مترقی جامعه، به ویژه و در درجه اول طبقه کارگر و متحدانش، دهقانان تهیدست، کارمندان، پیشه وران جزء، روشنفکران ترقیخواه و میهن دوست را فرا میخواند تا در راه عملی کردن این برنامه، به منظور دستیابی به آزادی واقعی، استقلال، صلح، و عدالت اجتماعی، و همچنین گشودن مسیر حرکت به سمت جامعه یی نوین و دموکراتیک، به سمت سوسیالیسم، جامعه یی عاری از بهره کشی فرد از فرد، تلاش ورزند.“
ششمین کنگره حزب توده ایران“، ضمن هشدارباش نسبت به ادامه توطئه های گوناگون ارگانهای امنیتی رژیم، که وحدت و یکپارچگی حزب توده ایران و اتحاد عملِ نیروهای ملی و آزادیخواه میهن را هدف قرار داده است، از همه رفقای تودهای در داخل و خارج کشور میخواهد که با هوشیاری و دقت به مقابله با برنامه های ارتجاع حاکم بپردازند.
حزب ما امروز بیش از هر زمان دیگری به استوارتر کردن صف های خود و تلاش یکپارچه توده ای ها به منظور گسترش مبارزه بر ضد رژیم ولایت فقیه نیازمند است. صحت سیاست ها و ارزیابیه ای راه گشای حزب ما در کوره آزمایش های دشوار نبردهای سیاسی سه دهه اخیر، اعتبار روزافزون حزب توده ایران در مقام یکی از گردان های نیرومند جنبش کارگری و کمونیستی جهان، که در حمایت پیگیر آنها از کارزارها و سیاست های مبارزاتی حزب ما و انتشار تحلیل هایش در سندهای گوناگون نشست های حزب های کارگری جهان مشهود است، در کنارِ اثرگذاری روزافزون اندیشه های تودهای در مبارزه روزمره کارگران و زحمتکشان، جوانان، دانشجویان، و زنان مبارز میهن ما، نشانگر در اهتزاز بودن پرچم ظفرنمون مبارزه طبقه کارگر ایران و متحدان آن بر ضد رژیم استبدادی حاکم است.
تصویب برنامه نوین حزب توده ایران، که نزدیک به ۲ سال در معرض دید و نظردهی وسیع افکارعمومی و جنبش کارگری میهن مان قرار داشت، با رای اکثریت شرکت کنندگان کنگره ششم (بهمن ماه ۱۳۹۱)، گامی بسیار مهم و موفقیت آمیز در تاریخ مبارزه حزب در مسیر تغییرهای ترقیخواهانه کشورمان است. می توان گفت که، تصویب برنامه نوین پیامی صریح و قاطع به مخالفان تحول های بنیادین در میهن ما، و در راس آنان سران رژیم دیکتاتوری ولایی، و نیز نمایانگر آن است که حزب توده ایران زنده است و به مبارزه پیگیر خود برای گذر از استبداد به دموکراسی ادامه می دهد. همینطور می توان گفت که، برنامه کنگره ششم جواب دندان شکنی است به محفل های ارتجاعی، امپریالیستی، و همراهان آنها در ایران، که در طول ۷ دهه گذشته در جهت سرکوب و حذف حزب توده ایران برنامه ریزی و عمل کرده اند. برنامه نوین حزب ما، با ارائه درکی صحیح و امروزی از شرایط واقعی ایران و جهان و نیروهای عمل کننده در آن، به موازات برجسته کردن نقش میهن دوستانه حزب توده ایران در حیات سیاسی میهن و تعهد خدشه ناپذیرش به استقلال و حق حاکمیت ملی، پیام صلح جویانه و ترقیخواهانه زحمتکشان ایران، مبنی بر ضرورت برقراری روابط مثبت بین المللی با همه کشورهای جهان بر اساس احترام و همکاری سازنده، را می رساند و بر آن تاکید می ورزد. سند برنامه حزب توده ایران، چراغ قرمز و علامت ورود ممنوعی است در برابر بخش هایی از اپوزیسیون رژیم که برنامه هایشان را بر اساس امکان های مالی، سیاسی، و نظامی ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و صاف کردن جاده دخالت های سیاسی، اقتصادی، و نظامیای از نوع ”بشر دوستانه“ آن و ”پروژه های آلترناتیوسازی“ پیوند زده اند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا