ویدئو

عارف قزوینی

به رنجبر ببر از من پیام کز اشراف
….دگر بدوش تو بار گران نخواهد ماند

قلم چون گرفتی دو روئی مکن              غرض ورزی  و  کینه جوئی  مکن
بکف خاک ,چشم فتوت مپاش               گرفتی  قلم  بی  مروت  مباش
سخن بی شمار است و مطلب هزار       مگو  حرف  بی  مغز  نا  استوار
ره  راستی  و  درستی  گزین               جز  از راستی  و درستی  مبین
قلم گیر و همچون قلم راست باش          نه هر چش خیال کجت خواست باش
کجی گر ,زشمشیر جوئی بجاست         قلم راست باید , چو کج شد خطاست
قلم کز پی زحمت مردم است               قلم نیست نیش دم کژدم است
مشو  خار راه  خیال  کسی                که اندیشه زاندیشه باید بسی

***

 

کار با شیخ، حریفان به مدارا نشود                      نشود یکسره تا یکسره رسوا نشود

شده آن کار که باید نشود، می باید                  کرد کاری که دگر، بدتر از این ها نشود

در تزویر و ریا باز شد این دفعه چنان                  بایدش بست، پس از بسته شدن وا نشود

بس نمایش که پس پرده سالوس و ریاست              حیف بالا نرود پرده، تماشا نشود

سلب آسایش ما مردم از اینهاست چرا                   سلب آسایش و آرامش از اینها نشود

تا که عمامه کفن یا که چماق تکفیر                 نشکند جبهه ی شان، حلِ معما نشود

گو به آخوند مضرتر ز مگس زحمت ما                کم کن، این غوره شود باده و حلوا نشود

کار عمامه در این ملک کله ورداریست                 نیست آسوده کس ار شیخ مکلا نشود

باز دورِ دگر آخوند وکیل ار شد، کاش                 باز تا حشر در مجلس شورا نشود

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا