یادمان و رویدادها

سخن کوتاه از حافظه تاریخی

امروز ۲۷ ژانویه ،هفتاد و یکمین سالگرد آزادی اردوگاه آشویتس و آغازِ پایان فاشیسم هیتلریست…

این اردوگاه بعد از اشغال لهستان درسال ۱۹۴۰ در نزدیکی کراکوف وبه نیت اردوگاه کار زندانیان کمونیست لهستانی ومخالفین فاشیسم ساخته شد.
بعدازحمله به اردوگاه سوسیالیسم (شوروی سابق) این اردوگاه توسعه یافته واز آن پس دو بخش دیگر به آن اضافه گردید و برای اسرای جنگی شوروی واجرای طرح پاکسازی نژادی وکشتار یهودیان اروپائی مورد استفاده قرار گرفت.بعد از آن چند اردوگاه مشابه ونه به وسعت آشویتس مانند، داخائو ، تربلینکا ، بلزن وماوت هاوزن نیز در سرتاسر اروپای جنگ زده ساخته شد.
فقط در همین اردوگاه ۱/۳ میلیون انسان بیگناه توسط ماشین جنگی آلمان نابود شدند.
مارش آزادی آشویتس ونجات جهان از یوغ فاشیسم در استالینگراد ،لنینگراد، مینسک وبا مقاومت حماسی ارتش سرخ ومردم شوروی زده شد.
بیش از ۳۷ میلیون قربانی از مردم شوروی ضامن اروپای آزاد شدند.
این واقعیت تاریخی در پس پرده هوچی گری وعوامفریبی ، مورد سوءاستفاده دولتهای سرمایه داری  قرار گرفت.
درسی که از این رویداد تلخ تاریخی میتوان گرفت اینست که برپاکننده آشویتس ، سرمایه داری وفاشیسم وطلایه دار آزادی اروپا وجهان اتحادجماهیر شوروی ست.
سال ۱۹۴۵ در چنین روزی ارتش سرخ شوروی، آشوییتس بزرگترین کمپ آدم سوزی آلمان نازی در جنوب لهستان را آزاد ساخت. تبریک برای امروز هر سال و همیشه با فاشیسم در نبردیم مطرح می گردد. چه زیبا سرود اویگن برتولت فریدریش برشت نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر و شاعر آلمانی :

« این تحقیر شرم آور تمامی مردان راستین
گرسنگی سوغات آنهاست
و جاه طلبی شان هم
ما:
حق زیستن
آنها :
هنر دروغ پردازی
ما:
عدالت اجتماعی
و آنها
درهای آینده را بسته نگاه داشته اند
لیکن
ما شادمانیمان را بنا خواهیم کرد
و جاده های آینده را باز خواهیم ساخت
آزادی
آغاز حقوق قانونی توده هاخواهد بود
در نبردیم
برای زندگی و صلح
برای خانه و آبرو»

برتولت برشت

 

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا