اخبارچرخان

تاملی بر گزارش مرکز آمار دولت «تدبیر و امید»

دست های پینه بسته» دهقانان و کارگران که قراربود سند حقانیت تاریخی آن در حاکم شدن بر سرنوشت شان باشد به «بازاریان» و کلان سرمایه داری تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک فروخته شد. گزارش مرکز آمار ایران از چگونگی توزیع درآمد در سال ۱۳۹۳ نشان می دهد که فقرا در دولت «تدبر و امید» روحانی فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده اند…

«دست های پینه بسته» دهقانان و کارگران که قراربود سند حقانیت تاریخی آن در حاکم شدن بر سرنوشت شان باشد به «بازاریان» و کلان سرمایه داری تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک فروخته شد تا باز محرومان جامعه در «کوخ» ها زندگی کنند و «کاخ نشینان» از جمله بخش مهمی از روحانیت خاکم و وابستگان آنان به «برکت» این «دست های پینه  بسته» ثروت کشور را در انحصار و اختیار خود قرار دهند.
بر اساس مستندات مرکز آمار ایران ضریب جینی در دولت روحانی افزایش یافته که نشان از افزایش بی‌عدالتی و فاصله طبقاتی در این دولت و بدتر شدن وضعیت زحمتکشان به‌خصوص در روستاها است.
به گزارش تسنیم، گزارش مرکز آمار ایران از چگونگی توزیع درآمد در سال ۱٣۹٣ منتشر شد، یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب جینی است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک (یا صفر و صد در صد) که در آن صفر به‌معنی توزیع کاملاً برابر درآمد یا ثروت و یک به‌معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد و ثروت است.
سال‌هاست که شاخص‌های نابرابری از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران محاسبه و به سیاست‌گذاران، اقتصاددانان و کاربران اصلی طرح ارائه می‌شود.
محاسبات صورت‌گرفته به‌روی داده‌های طرح که معتبرترین اطلاعات موجود در کشور در این حوزه است گویای چگونگی به ثمر رسیدن سیاست‌های صورت گرفته در حوزه عدالت و برابری است.
نگاهی به نتایج شاخص‌های نابرابری در سال ۱٣۹٣ در مناطق شهری و روستایی و کل کشور نشان می‌دهد، ضریب جینی در سال ۱٣۹٣ در کل کشور و مناطق شهری و روستایی به‌ترتیب ۰.٣۷٨٨، ۰.٣۶۰۹ و ۰.٣۴۰۱ بوده است که در مقایسه با سال ۱٣۹۲ که ضریب جینی در کل کشور و مناطق شهری و روستایی به‌ترتیب ۰.٣۶۵۰، ۰.٣۵۱۲ و ۰.٣۲۴٣ بوده، افزایش یافته یغنی فاصله طبقاتی بیشتر، فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شدند.
این در حالی است که ضریب جینی در کشور، شهرها و روستاها از سال ٨۵ به بعد روند نزولی گرفته بود.
بر اساس این گزارش، سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت از درآمد کشور در سال ۱٣۹٣ در کل کشور و مناطق شهری و روستایی به‌ترتیب ۱۲.٣٣، ۱۰.٣۷ و ۹.۷۲ بوده است که این رقم در سال ۱٣۹۲ که سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت از درآمد در کل کشور و مناطق شهری و روستایی به‌ترتیب ۱۰.۶٨، ۹.۵۱ و ٨.۲٣ بوده، افزایش یافته و نشان می‌دهد ثروتمندترها ثروتمندتر شدند.
۳۷ سال پس از انقلاب بهمن، شرایطی که امروز بر جامعه ما حاکم است گویاترین سند این جنایت رهبران جمهوری اسلامی و ضد مردمی بودن رژیمی است که بر میهن ما ایران حکومت می کند.دست آورد رژیم «ولایت فقیه» برای مردم ما فقر، محرومیت، ظلم و استبداد قرون وسطایی بوده است.که جامعه را با بحران همه جانبه روبرو کرده است.
مردم میهن ما خواهان حاکم شدن بر سرنوشت خویش هستند.وبر جمهوریت حکومت خود پای می فشارند.«ولایت فقیه» تنها اهرم و توجیهی است که روحانیت برای ادامه حاکمیت سیاسی خود در دست دارد.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا