زحمتکشان

همبستگی حزب کمونیست یونان با کمونیستهای لهستان

برگردان: م .چابکی: درخواست گروه پارلمان حزب کمونیست یونان درمورد آزار و شکنجه مقامات دولتی ضد کمونیست لهستان… مقامات حکومتی لهستان سالهاست بطور آشکار از نشان و آرم کمونیستی جلوگیری کرده اند در حال حاضر با محکوم نمودن کمونیستها به زندان خواستار…

اسناد ارائه شده توسط روابط بین المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان ۱۵/۰۴/۲۰۱۶.

اخیرا دادگاه منطقه “دمب رووا” و “گورنیزا” کادرها و رهبری حزب کمونیست لهستان را تا ۹ ماه حبس محکوم کرده اند.

در چند ماه گذشته این افراد با داشتن “آزادی محدود” به کار اجباری، و اخذ جریمه برای انتشار ایده درسایت “بیزاک” وسایت “کامپل ارگان” که دادگاه آنرا بر”خلاف قانون” و “جرم” شناخت با سیاست ضد کمونیستی و با اتهامات بی اساس در “سیستم توتالیتر به نماش افکار عمومی” گرفت تا دستاوردهای کارگران درسوسیالیسم، اثرات حق اشغال کار وحقوق اجتماعی را لکه دار کند.

مقامات حکومتی لهستان سالهاست بطور آشکار از نشان و آرم کمونیستی جلوگیری کرده اند در حال حاضر با محکوم نمودن کمونیستها به زندان خواستار “ارزشهای دموکراتیک” مانند دیگر کشورهای عضواتحادیه اروپا هستند وبا تشدید حملات برعلیه مردم با دست به دست هم دادن دادستان ضد کمونیست، هم اکنون برکسی پوشیده نیست “ارزشهای آزادی و دمکراسی” دراتحادیه اروپا  به چه معنا است.

سئوال کمیسیون: “ارزشها” در اتحادیه اروپا، ممنوعیت، پیگرد و ممانعت ایدئولوژی کمونیست، تا آزار و شکنجه بعنوان تلقی فعالیت جرم جنائی در حکومت لهستان است؟

برگرفته از سایت احزاب برادر بلوک شوروی

برگردان: م .چابکی  ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ برابر با ۱۷/۰۴/۲۰۱۶

http://skpkpss.ru/kompartiya-grecii-vyrazila-solidarnost-s-polskimi-kommunistami/

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا