بین‌المللی

حزب کمونیست اوکراین، تعقیب کمونیستها درترکیه را محکوم می کند

برگردان: م. چابکی: حزب کمونیست اوکراین  همبستکی و حمایت خود از دبیر کل حزب کمونیست ترکیه “کمال اوکیان” و دیگر اعضاء و رهبران حزب که درمعرض سرکوب سیاسی از سوی مقامات دولتی ترکیه هستند اعلام داشته مصرانه مقامات دولتی ترکیه و آقای ت. اردغان رئیس جمهورترکیه را فرا می خواند که از تعقیب و پیگرد کمونیستها…

حزب کمونیست اوکراین کراهت خود را به مقا مات دولتی ترکیه در رابطه با پیگرد و آزار کمونیستها در ترکیه بدلایل داشتن دگر اندیشی سیاسی اعلام داشته وآنرا محکوم می کند.

درآواخر ماه مارس دادگاه ترکیه به دادخواهی علیه دبیر کل حزب کمونیست ترکیه “کمال اوکیان” ودیگر اعضای رهبری کمیته مرکزی وکادرهای سازمان جوانان بیش از ۵۰ نفراز اعضای حزب با  تهمت و افتراء، با نقض آشکار حقوق بشر مورد پیگرد قرار می گیرند.

حزب کمونیست اوکراین  همبستکی وحمایت خود از دبیر کل حزب کمونیست ترکیه “کمال اوکیان” و دیگر اعضاء و رهبران حزب که درمعرض سرکوب سیاسی از سوی مقامات دولتی ترکیه هستند اعلام داشته مصرانه مقامات دولتی ترکیه و آقای ت. اردغان رئیس جمهورترکیه را فرا می خواند که از تعقیب وپیگرد کمونیستها، احزابی که موجب ایجاد فضای دمکراتیک درجامعه می گردند تحت لوای قانون به هر شکل و محتوای متوقف گردد.

تاریخ انتشار ۱۵/۰۴/۲۰۱۶ احزاب برادر بلوک شوروی

برگردان: م. چابکی ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵برابر با۲۲/۰۴/۲۰۱۶

http://skpkpss.ru/novosti-kpu-kompartiya-ukrainy-osuzhdaet-presledovaniya-kommunistov-turcii-po-politicheskim-motivam/

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا