احزاب و شخصیت‌هاچرخان

بیانیه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به مناسبت اول ماه مه

برگردان: اتحاد کارگر: با تقویت فدراسیون بعنوان یک سازمان با ریشه‌های توده‌ای و طبقاتی، با پیوند‌های بین‌المللی، اتحادیه‌های خود را تقویت می‌نماییم.

در تمامی کشورهای جهان، با همه اشکال مبارزه ما خواهان تامین نیازهای روزمره، حقوق کارگران، حقوق سندیکایی و اجتماعی آنان هستیم.

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری بمناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگران دوردهای رزمنده خود را به همه مردان و زنان کارگر و به ۹۲ میلیون عضو خود از ۱۲۶ کشور جهان اعلام می‌دارد.

زنان و مردان، پیر و جوان، شاغلین و بیکاران، مهاجرین و پناهنده‌ها!، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری آرزوی پیروزی برای مبارزات شما چه در ابعاد کوچک و چه بزرگ آن را دارد.

شرکت‌های چند ملیتی، دولت‌های ارتجاعی، نو- فاشیست‌ها و نیروهای نژادپرست و همه مکانیزم‌های امپریالیستی از این روز (اول ماه مه) در وحشت هستند. چرا که این روز یک سمبل همبستگی بین‌المللی، و مبارزه و اتحاد طبقاتی است. اینان قدرتمندترین ابزار ما برای تقویت مبارزات برای زندگی بهتر، علیه فقر- که توسط سیستم غیرانسانی سرمایه‌داری ایجاد شده است- هستند.

ایجاد  سندیکاهای طبقاتی، وسیع و دموکراتیک و رزمنده، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری را تقویت خواهد کرد

با تقویت فدراسیون بعنوان یک سازمان با ریشه‌های توده‌ای و طبقاتی، با پیوند‌های بین‌المللی، اتحادیه‌های خود را تقویت می‌نماییم.

در تمامی کشورهای جهان، با همه اشکال مبارزه ما خواهان تامین نیازهای روزمره، حقوق کارگران، حقوق سندیکایی و اجتماعی آنان هستیم.

علت بدبختی، بیکاری، فقر- با در نظر گرفتن پیشرفت‌های وسیع علمی و تکنولوزیکی- نشانگر فاسد و غیر واقعی بودن سیستم تولیدی سرمایه‌داری است.

ما نیروهای خود را بسیج نموده و متحدین اجتماعی خود را برای یک مبارزه وسیع علیه استثمار و بربریت سرمایه‌داری سازمان می‌دهیم.

به مناسبت اول ماه مه بار دیگر همبستگی خود را با مردم فلسطین، لیبی، سوریه، لبنان، عراق، افغانستان، یمن و تمامی خلق‌هایی که از حملات امپریالیستی آسیب دیده و برای حق تعیین حاکمیت خود و آینده بهتر مبارزه می‌کنند، اعلام کرده و به آنها درود می‌فرستیم.

امسال ، ۲۰۱۶، در هفدهمین کنگره فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری،  نمایندگان اتحادیه‌های طبقاتی  در کشور قهرمان افریقای جنوبی جمع خواهند شد. در روزهای ۵ تا ۸ اکتبر ۲۰۱۶، هزاران نماینده، سندیکالیست‌های مبارز واقعی، از سراسر کشورهای جهان در شهر دوربان جمع خواهند شد ومسایل جهانی و منطقه‌ای را بررسی کرده و مبادله تجربه خواهند نمود و راهبردهای دراز مدت  و کوتاه مدت فدراسیون را برای ۵ سال آینده تدوین خواهند نمود.

با برگزاری این کنگره ما یک گام اساسی رو به پیش برمی‌داریم: برای یک جنبش طبقاتی و بین‌المللی سندیکایی، «به پیش! مبارزه برای نیازهای امروزین طبقه کارگر و علیه فقر که توسط سیستم غیر انسانی سرمایه‌داری تحمیل شده است.»

دبیر کل

ترجمه: http://www.wftucentral.org/wftu-statement-on-may-day-2016/

ترجمه: اتحاد کارگر

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا