فرهنگی

اتحـــاد

جهان: با اتحـاد از غم رهی، دلشـاد گردی
ای کارگــر! با “اتحــاد” آزاد گــردی!

ای کارگــر! از کـار تو دنیـا شـــد آباد
مرهون کار توست هر کو گشته آزاد

از کــار تـو اعجــاز ها گـــردد پدیــدار
وز همتت آسان شود هر سخت و دشوار

علم و تمدن حاصـــل رنج و تلاشت
نبوَد به دنیا نعمت ار کارت نباشــــد

ســرمایه ها از رنج و کارت شد مهیا
بس کاخ ها کز کـار تو گـــــردید بر پا

سرمایه انبوهیست از رنجی که بردی
خود لیک جز خون دلت بهری نخوردی

ســـــرمایه دار از اتحـاد تو هراسـان
تنها اگر باشی فنا گردی تو آســـان

ای کـارگــــــــر! نام تو زیب و زیور تو
بـازوی پـولادین تـو یاریگــــــــــــر تو

با اتحـاد از غم رهی، دلشـاد گردی
ای کارگــر! با “اتحــاد” آزاد گــردی!

جهان

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا