بین‌المللی

تعقیب کمونیستها را خاتمه دهید

نامه دبیراول حزب کمونیست بلاروس به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد/ بر گردان: م . چابکی: ما ازشورای حقوق بشرسازمان ملل متحد درخواست می نمائیم با تحقیقات دقیق فاکتها مبنی بر نقض علنی قوانین بین المللی حقوق بشر با تصمیم گیری در باره، آزادی زندانیان سیاسی، درباره ممنوعیت فعالیت قانونی کمونیستها اقدام نمایند.

کمیته مرکزی حزب کمونیست بلاروس وظیفه خود دانسته در باره حق آزاد اندیشی، وجدان ومذهب (ماده ۱۸) و آزادی بیان (ماده ۱۹) آزادی تشکیل جمعیت (ماده ۲۲) وآزادی حق شرکت عمومی درزندگی اجتماعی(ماده ۲۵) درباره تخلف شماری از کشورهای اروپائی به شورای حقوق بشر سازمان ملل یاد آور نماید.

درحوادث نه چندان دور، بورژوازی کشورها با توسل به ترور سیاسی در مقابله با دمکراسی واقعی وسوسیالیسم، انسانهایی را که درجمع آنها هواداران جنبش عدالت خواهی در راس آن کمونیستها وهواداران جنبش کمونیستی قرار دارند بدون توجیه تحت پیگرد قرار داده اند.

مواردی چون ترکیه که بیش از۵۰ نفر از اعضای حزب کمونیست تحت تعقیب قرار گرفته اند

درلهستان اعضاء و کادرهای حزب کمونیست لهستان به حبس تا ۹ ماه و با( محدودیت آزادی) و کاراجتماعی اجباری وهمچنین جریمه نقدی محکوم شده اند

تداوم آزار کمونیستها دراوکراین، تخریب وغارت دفاتر حزب کمونیست، تحقیر وباز داشت خودسرانه وسرکوب، نتیجه ممنوعیت فعالیت حزب کمونیست اوکراین توسط حاکمان کیف گردیده است.

درمولداوی – ترانس دنیستر با تعقیب کمونیستها به جرم جنائی به دلیل بکار گیری آرم و نشان کمونیستی اعضاء و هواداران حزب  را به جریمه نقدی و برخی را بدلیل دگر اندیشی “اپوزیسون چپ”  تحت پیگرد و محکومیت قرار داده اند.

احزاب کمونیست لتونی، لیتوانی، استونی، ترکمنستان، ازبکستان، گرجستان ممنوع فعالیت، تحت پیگرد و یا تحت کنترل شدید سرویس های امنیتی قرار گرفته اند. بطور کلی کمونیستهای این کشورها در وضعیت غیر قانونی قرار دارند.

مشابه این تعقیب و محکومیت دادستان در دیگر کشورهای اروپائی با حمایت آشکار بورژوازی این کشورها که ساختار رسمی آنها کمونیست ستیزی است دست به دست با تشدید یورش ضد مردمی، با نقض آشکار موازین حقوق بشر، از جمله نقض حق آزادی بیان،  وحق تشکیل اجتماعات، “آزادی ودمکراسی” اروپائیان در سکوت رسانه ای قرار دارد این کشورها با بکار گیری کلمات زیبای “آزادی و دمکراسی” درواقع معیار دوگانه ای را دنبال می کنند.

حزب کمونیست بلاروس سیاست ریا کارانه نقض موازین حقوق بشر و دمکراسی را که از ناهنجاریهای شناخته شده درجامعه بین المللی است قاطعانه محکوم می نمابد و یاد آور می گردد مبانی ایدئولوژی حزب کمونیست هرکشوری برپایه اصول عدالت، دموکراسی وبرابری است. کمونیستها بطورمداوم خواهان صلح و عدالت اجتماعی و پیرو انترناسیونالیسم دوستی خلقها ی جهان ومدافع حقوق اجتماعی وسیاسی توده های کاروزحمت می باشند.

ما بطور جدی نگران گسترش فاشیسم در تعدای از کشورهای اروپائی بدلیل خطای رژیم لبیرالیسم هستیم. احیاء ایدئولوژی در لتونی و استونی کشوری که نمایش مراسم فاشیستی با اجازه رسمی حکومت مشروع شناخته شد. این کشورها با تمرین ایجاد آزمونی درعمل  برای عادت به ایدئولوژی فاشیستی درقرن بیست یکم، جهت جذب جوانان امروزی اند.

فاشیستها ی اوکراین هم اکنون رسمیت یافته وعملا به فعالیت مشغولند. فاشیستها درکیف زیر تصاویر استپان باندرا مراسم نازیسم در اوکراین را به نمایش می گذارند. ناظران جنایت و همدستان نازیسم ونیروهای اس- اس کالیسیا ودیگران در اوکراین با خونهای ریخته شده کودکان در اردوگاه های نازیسم اجازه حمل صلیب شکسته اس-اس وشعاری نازی ها را دریافت کرده اند ودرکتابها تبدیل به قهرمان شده اند.

درانتخابات شهرداری فرانسه  “جبهه ناسیونالیسم”  با تعداد قابل ملاحظه درجایگاه سوم قرار گرفته ودر اتریش حزب آزادی با۲۰,۵% رای مقام سوم بدست آورده اند چنین گسترش راست افراطی مورد نگرانی مااست.

تنها نیروی جایگزین و پیش قدم مبارزه دربرایر احیاء و تهدید فاشیسم  کمونیستها بوده وهمچنان با اراده باقی مانده اند. کمونیستها یگانه نیروی انتر ناسیو نالیستی می باشند که به شدت مخالف بیگانه هراسی اند.

ما کشورهای اروپائی را فرا می خوانیم هرچه سریعیتر به سیاست دوگانه، به ترور سیاسی، تجاوز به ارزشهای دمکراتیک به هر شکل و شیوه‌ای، تعقیب محکومیت و ممنوعیت فعالیت کمونیستها و دیگر نمایندگان سیاسی اپوزیسیون چپ، وسازمانهای اجتماعی مترقی خاتمه دهند.

ما ازشورای حقوق بشرسازمان ملل متحد درخواست می نمائیم با تحقیقات دقیق فاکتها مبنی بر نقض علنی قوانین بین المللی حقوق بشر با تصمیم گیری در باره، آزادی زندانیان سیاسی، درباره ممنوعیت فعالیت قانونی کمونیستها اقدام نمایند.

با احترام دبیر اول ای. و. کارپنکو

برگرفته از سایت حزب کمونیست بلاروس نامه ۲۶/۰۴/۲۰۱۶شماره ۱۰۶

بر گردان: م . چابکی ۱۰اردیبهشت ۱۳۹۵ برابر با ۲۹/۰۴/۲۰۱۶

http://www.comparty.by/news/prekratit-presledovanie-kommunistov

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا