بین‌المللی

وقوع کودتای دولتی در برزیل

بیانیه حزب کمونیست فدراسیون روسیه/برگردان ـ م. چابکی: آنچه در برزیل اتفاق افتاد به عنوان یک کودتای سازماندهی شده توسط ایالات متحده آمریکا به دست الیگارشی فاسد محلی با هدف جلوگیری از وحدت نیروهای مترقی درمبارزه برای دمکراسی واقعی و توسعه اقتصادی انجام گرفت.

بیانیه حزب کمونیست فدراسیون روسیه ۱۲مای ۲۰۱۶

مجلس سنای برزیل، به بهانه دروغین، دیلما روسف رئیس جمهور قانونی کشور برزیل را به مدت شش ماه بحالت تعلیق در آورد.

بی ثباتی اوضاع اقتصادی وسیاسی در برزیل که از مدتها پیش درصدد تشکیل دولت موازی به وسیله مبارزه انتخاباتی صورت می گرفت ما یک بار دیگر شاهد یک «انقلاب رنگین» توسط امپریالیسم آمریکا جهت برقراری دولت طرفدار«گول بالیزم»  دربرابر رئیس جمهور کشوری که با سیاستهای مستقل اقتصادی واجتماعی  منافع مردم را بالاتر از منافع آمریکا درکشور قرار داده است می باشیم.

آمریکا از وضعیت مربوط به اعتراضات خیابانی برای تغیر رژیم بسود دولت آمریکا سوء استفاده  کرد.

واشنگتن از یک سیاست مستقل اقتصادی در چارچوب بریکس که برزیل و روسیه اعضای آن هستند. تقویت  درمحاسبات پول ملی که بلافاصله به جهانی شدن آسیب جدی وارد می کرد. تمایل بسیاری از کشورها به خارج شدن از«قیمومیت» انحصارات مالی که آمریکا ازآن وحشت داشت.

آنچه در برزیل اتفاق افتاد به عنوان یک کودتای سازماندهی شده توسط ایالات متحده آمریکا به دست الیگارشی فاسد محلی با هدف جلوگیری از وحدت نیروهای مترقی درمبارزه برای دمکراسی واقعی وتوسعه اقتصادی انجام گرفت.

حزب کمونیست فدراسیون روسیه خواستار توقف فوری بی ثباتی سیاسی و دخالت در امور داخلی یک کشور مستقل وخواهان حق تعین آینده سیاسی بدست مردم برزیل می باشد.

حزب کمونیست فدراسیون روسیه همبستگی خود را به مبارزه مردم برزیل جهت عدم وابستگی سیاسی واقتصادی وپیشرفت اجتماعی اعلام می دارد.

صدر حزب کمونیست  گ.آ. زوگانف

برگرفته از سایت حزب کمونیست فدراسیون روسیه

برگردان: م. چابکی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ برابر با ۱۴ / ۰۵/ ۲۰۱۶

https://kprf.ru/party-live/cknews/155089.html

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا