یادمان و رویدادها

سالروز تولد دکتر محمد مصدق را گرامی می داریم

جبهه ملی ایران: سالروز تولد مصدق بزرگ را گرامی می دارد واعتراض شدید خودرا در مورد ممانعت حکومت از ادای احترام مردم ایران  به ساحت ارجمند مصدق اعلام می نماید.

او در روز ۲۹ اردیبهشت ۱۲۶۱ خورشیدی در تهران چشم به جهان گشود و اکنون در آستانه صدو سی و چهارمین سالروز تولد این مرد بزرگ تاریخ ایران قرارداریم . دکترمحمد مصدق خیلی زود خدمات دولتی ومبارزات سیاسی خودرا آغاز کرد.بطوریکه  حضور او را درانقلاب مشروطیت  در ایام نوجوانی مشاهده می کنیم ومی بینیم که اوسال ها انتقال دهنده پیام آن انقلاب آزادی خواهانه  به نسل های بعداز آن انقلاب بود . در مجلس پنجم شورای ملی به عنوان نماینده مردم تهران طی یک سخنرانی شجاعانه در مقابل سلطنت رضا خان ایستاد وبا صدائی که طنین آن در ژرفای تاریخ ماندگار است اعلام کرد که « بنده اگر سرم راببرند وتکه تکه ام بکنند زیر بار این حرف ها نمی روم که یک کسی در مملکت باشد که هم شاه باشد هم رئیس الوزراء هم حاکم. اگراین طور باشد که ارتجاع صرف است .استبداد صرف است. پس چرا خون شهدای راه آزادی را بی خود ریختید؟» و او سال ها عقوبت آن سخنرانی را تحمل کرد و تا نزدیک به از دست دادن جان خود در زندان رضاشاهی قرار گرفت . دکتر مصدق پس از شهریور۱۳۲۰ وسقوط حکومت دیکتاتوری، در انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی توسط مردم تهران تحت عنوان نماینده اول پایتخت به مجلس فرستاده شد. ودر این دوره از مجلس بود که او با تبیین نظرات وعقایدش ، از سوی ملت ایران در جایگاه یک رهبر ملی ومحبوب شناخته شده ومقبولیت یافت . اودرجریان انتخابات دوره شانزدهم مجلس وبه منظور دستیابی به آزادی واستقلال کشور، سازمان جبهه ملی ایران را بنیان گذاشت و وقتی همراه چند تن از یارانش به آن مجلس راه یافت قانون ملی شدن صنعت نفت را مطرح وبه تصویب رسانید. وسپس برای اجرای این قانون  مقام نخست وزیری را قبول کرد.او قانون ملی شدن نفت را همراه بسیاری از اصلاحات سیاسی واقتصادی واجتماعی دیگر به اجراء درآورد . اولین بخشنامه او در مقام نخست وزیری از باور عمیق او به آزادی قلم وبیان حکایت می کند. اودر روز ۱۱ اردیبهشت۱۳۳۰ در اولین بخشنامه خود به شهربانی کل کشور چنین دستور داد : « در جراید ایران آنچه راجع به شخص اینجانب نگاشته میشود هرچه نوشته باشند وهرکس که نوشته باشد نباید مورد اعتراض وتعرض قرار گیرد. »

دولت ملی دکترمصدق که نمونه ای از حاکمیت ملی در ایران بود بیش تر از دوسال وچهارماه طول نکشید وبا کودتای ننگین ۲۸ مرداد۱۳۳۲ سقوط کرد واو تا پایان عمرخود، درزندان کودتاچیان به سر برد. ولی نام ویاد دکترمحمد مصدق وخاطره حاکمیت ملی که او به ارمغان آورده بود هیچگاه از ذهن وروح ملت ایران زدوده نگشت . دکتر مصدق با پندار، رفتار وگفتار خود درطول بیش از هفتاد سال زندگی سیاسی واجتماعی پر فراز ونشیبش ، الگوئی را ارائه نمود که مجموع آن رفتارها وسلوک ،«مکتب مصدق » نام گرفته است . میهن دوستی ، آزادی خواهی ، استقلال طلبی ، عدالت جوئی ، صداقت وراستگویی ، پاکی وپاک دستی وتلاش برای ارتقاء سطح زندگی ورفاه مردم وپیشرفت کشور از مهم ترین شاخصه های « مکتب مصدق » است .

جبهه ملی ایران سالروز تولد مصدق بزرگ را گرامی می دارد واعتراض شدید خودرا در مورد ممانعت حکومت از ادای احترام مردم ایران  به ساحت ارجمند مصدق اعلام می نماید. وبه قدرتمداران جمهوری اسلامی هشدار می دهد که درشرایط حساس منطقه و کشور از سرکوب وایجاد مضیقه برای مردم ایران و ازجمله برای پیروان مکتب مصدق که شریف ترین و وطن خواه ترین فرزندان این ملت اند دست بردارند و به آزادی های انسانی ملت ایران واعلامیه جهانی حقوق بشر پای بند باشند.

تهران –  جبهه ملی ایران

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا