فرهنگی

ندای آزادی

ناهید مذکوری: زهره چشمک زد      درسپیده

شب فریادزد          بر خورشید

خورشید لبخندزد     بر ناهید

ناهیدچشم دوخت    بر نرگس

نرگس ریشه کرد   درخاک

پرنده پرید        مستانه

و بر خواند    ندای آزادی.

 

ناهید مذکوری

 

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا